Drejtoritë e Këshillit të Qarkut Dibër

Struktura Organizative e  Administratës së Këshillit të Qarkut Dibër për vitin 2014

Këshilli i Qarkut Dibër përbëhet nga këto drejtori dhe sektorët përkatës:

 • Kabineti  i përbërë nga 5 punonjës
 • Auditi i përbërë nga 2 punonjës
 1. Drejtoria e Menaxhimit të Burimeve Njerëzore ( 13 punonjës)
  • Sektori i Menaxhimit të Burimeve Njerëzorë
  • Sektori i Administratës
 2. Drejtoria e Financës  dhe  Juridike (6 punonjës)
  • Sektori i Financës
  • Sektori Juridik
 1. Drejtoria e Planifikimit të Zhvillimit të Rajonit (12 punonjës)
  • Sektori i Zhvillimit të Rajonit
  • Sektori i Hartimit dhe Monitorimit të Projekteve
  • Sektori i IT dhe Statistikës
 2. Drejtoria e Urbanistikës ( 9 punonjës)
  • Sektori i Planifikimit Urban
  • Sektori i Inspektoriatit të Ndërtimeve
 3. Drejtoria e Shërbimeve Rajonale (9 punonjës)
  • Sektori i Shërbimeve
  • Sektori i Ujësjellësit
 4. Drejtoria e Administrimit dhe e mirëmbajtjes së Tokës,( Funksion i deleguar , 5 punonjës)

Nga Galeria

DSC_0222 DSC_0881 Peshkopi Peshkopia