Rregullore e Brendshme e KQ-Diber

Bazuar ne ligjin nr.8652 date 31.07.2000 “Per Organizimin dhe Funksionimin e Qeverisjes Vendore“, Ligjit nr. 8549 date 11.11.1999 “Statusi i Nepunesit Civil“, “Kodit te Punes te R.SH.“,Ligjit nr.9131 date 08.09.2003 “Per Rregullat e Etikes ne Administraten Publike
Keshilli i Qarkut Diber ne mbledhjen e dates 08.04.2011,vendosi te miratoje:

Rregulloren e Funksionimit te Administrates se Keshillit te Qarkut Diber”

Regullore e Brendshme e Administrates

Nga Galeria

DSC_0012 DSC_0222 peshkopi Peshkopia