Struktura 2014

Mbeshtetur ne ligjin nr. 8652, date 31.07.2000, “Per Organizimin dhe Funksionimin e Qeverisjes Vendore”, neni 54 germa “d” dhe “nj”, Ligjin nr. 7961, date 12.07.1995, Kodi i Punes i republikes se Shqiperise”, me ndryshimet e mevonshme, ligjin nr.152/2013 “Per Nepunesin civil”, VKM nr.474 date 16.06.2011, “Per Percaktimin e Standarteve te Procedures qe duhet te ndiqet gjate hartimit dhe miratimit te Struktures Organizative te Institucioneve te Administrates Publike” VKM nr.1619, date 02.07.2008 “ Per Klasifikimin e Funksioneve, grupin e Njesise se Qeverisjes Vendore per efekt page dhe caktimin e kufijve te pagave te punonjesve te organeve te qeverisjes vendore” I ndryshuar me VKM nr. 518 date 16.08.2012 dhe VKM nr.586 date 17.07.2013, VKM nr. 142 date 12.03.2014, “ Per Pershkrimin dhe Klasifikimin e pozicioneve te punes ne Institucionet Shteterore dhe institucionet e pavarura”, Keshilli i Qarkut Diber, ne mbledhjen e dates 14.04.2014, pasi shqyrtoi vendimin e Kryesise nr. 03.date 03.04.2014, “Per Miratimin e Struktures dhe Nivelit te Pagave te Administrates se Keshillit te Qarkut Diber”,Vendosi te Miratoje strukturen e Administrates se keshillit te Qarkut Diber, emertimet e drejtorive dhe sektoreve perkates, pozicionet e punes, klasifikimin e pozicioneve qe perfshihen ne sherbimin civil dhe klasifikimin e pozicioneve per efekt page.

Organika e keshillit te Qarkut Diber 2014

Nga Galeria

Liqeni i madh Lure DSC_0222 peshkopi Peshkopi