Posts in category Njoftime të ndryshme

Njoftim për aplikim për anëtar të Këshillit Vendor të Arsimit Parauniversitar

Në zbatim të ligjit nr. 139/2015 “Për vetqeverisjen vendore”, të ligjit nr.69/2012, datë 21.06.2012 ” Për sistemin arsimor parauniversitar në Republikën e Shqipërisë” , nenit 31,   Udhëzimit të MAS nr.6, datë 15.04.2016 “Për kriteret dhe procedurat për përzgjedhjen e anëtareve të këshillit vendor të arsimit parauniversitar”, si dhe në zbatim të Urdhërit të Kryetari të […]

READ MORE

Shpallje per LEVIZJE PARALELE DHE PRANIM ne sherbimin civil ne kategorine ekzekutive (specialist)

NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT PËR LËVIZJEN PARALELE NË KATEGORINË E ULET DREJTUESE (Specialist) Në zbatim të nenit 25 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar,  si dhe të Kreut VII, të Vendimit nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave: Drejtoria e MBNJ në Këshillin e Qarkut Diber në përfundim të afatit të […]

READ MORE

Shpallje per levizje paralele dhe ngritje ne detyre ne sherbimin civil ne kategorine e ulet drejtuese

Njoftim mbi rezultatet e verifikimit për lëvizjen paralele në kategorinë e ulet drejtuese (Pergjegjes Sektori) Në zbatim të nenit 25 dhe 26 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar,  si dhe të Kreut III, të Vendimit nr. 242, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave: Drejtoria e MBNJ në Këshillin e Qarkut Diber në përfundim […]

READ MORE

Shpallje për lëvizje paralele dhe për pranimin në shërbimin civil në kategorinë ekzekutive – Specialist auditi

Në zbatim të nenit 22 dhe 25, të Ligjit nr. 152/2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, si dhe të Kreut II, III, IV dhe VII të Vendimit nr. 243, datë 18.03.2015 të Këshillit të Ministrave, Drejtoria e Menaxhimit të Burimeve Njerëzore (Njësia Përgjegjëse) pranë Këshillit të Qarkut Dibër shpall procedurën e lëvizjes paralele dhe të […]

READ MORE

Shpallje për lëvizje paralele dhe për pranimin në shërbimin civil në kategorinë ekzekutive – Specialist i administrimit dhe mbrojtjes së tokës

Në zbatim të nenit 22 dhe 25, të Ligjit nr. 152/2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, si dhe të Kreut II, III, IV dhe VII të Vendimit nr. 243, datë 18.03.2015 të Këshillit të Ministrave, Drejtoria e Menaxhimit të Burimeve Njerëzore (Njësia Përgjegjëse) pranë Këshillit të Qarkut Dibër shpall proceduren e lëvizjes paralele dhe të […]

READ MORE

Shpallje për lëvizje paralele dhe për pranimin në shërbimin civil në kategorinë ekzekutive – Specialist i hartimit te projekteve

Në zbatim të nenit 22 dhe 25, të Ligjit nr. 152/2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, si dhe të Kreut II, III, IV dhe VII të Vendimit nr. 243, datë 18.03.2015 të Këshillit të Ministrave, Drejtoria e Menaxhimit të Burimeve Njerëzore (Njësia Përgjegjëse) pranë Këshillit të Qarkut Dibër shpall proceduren e lëvizjes paralele dhe të […]

READ MORE

Festivali “Oda Dibrane 2014”

Në datat 23, 24, 25 dhe 26 Tetor 2014 në qytetin e Peshkopisë, u zhvillua edicioni i 20-të i festivalit mbarëkombëtar “Oda Dibrane” Oda Dibrane në gjuhën popullore simbolizon dhomën e pritjes së mikut. Ajo është simbol i vatrës, besës dhe bujarisë. Oda ka shërbyer ndërkohë edhe si vendi ku thureshin e merrnin udhë këngët […]

READ MORE

Njoftimi Listes se Fituesve te Konkurimit

Në zbatim të Ligjit nr. 152/2013, date 30.05.2013 “Për Nëpunësin Civil”, Kreut IV – “Pranimi në shërbimin civil”, dhe Vendimit të Këshillit të Ministrave nr. 143, datë 12.03.2014 “Për procedurat e rekrutimit, të periudhes së provës, të lëvizjes paralele e të ngritjes në detyrë për nepunësit civil të kategorisë ekzekutive, të ulët dhe të mesme […]

READ MORE

Panairi “Festa e te Vjelave”

Në  daten  03 Tetor  2014, në qytetin e Peshkopisë,ne bulevardin kryesor, “Elez  Isufi”,  Drejtoria  Rajonale  e  Bujqësisë  Dibër në bashkëpunim dhe me mbeshtetje financiare te “CNVP “ ,”World Vision”, “FAF”   dhe “Banka  Popullore”   organizoi  panairin,  “Festa e të Vjelave”. Në këtë event tashmë  të përvitshëm  morrën pjesë rreth 150 fermerë. Pjesëmarrësit e vizitorët u prezantuan me […]

READ MORE

Per aplikantet qe do te vazhdojne konkurimin per pranimin ne sherbimin civil

NJOFTIM, datë 01/09/2014, “Për aplikantët që do të vazhdojnë konkurimin për pranimin në shërbimin civil” Njësia përgjegjëse pranë Këshillit të Qarkut Dibër, pas përfundimit të vlerësimit paraprak të dokumentacionit të kandidatëve që kanë aplikuar për konkurimin për pranimin në shërbimin civil, vendosi përzgjedhjen e kandidatëve që do të vazhdojnë konkurimin për vendet e punës të […]

READ MORE

Nga Galeria

Liqeni i madh Lure DSC_0012 DSC_0881 peshkopi