Shpallje per LEVIZJE PARALELE DHE PRANIM ne sherbimin civil ne      kategorine ekzekutive (specialist)

 

          Ne zbatim te nenit 25 dhe te nenit 26, te Ligjit nr. 152/2013 “Per nepunesin civil”, i ndryshuar, si dhe te Kreut II,III te Vendimit nr.243, date 18.03.2015 te Keshillit te Ministrave, Drejtoria e Menaxhimit te Burimeve Njerezore (Njesia Pergjegjese) prane Keshillit te Qarkut Diber shpall proceduren e levizjes paralele dhe pranimit ne sherbimin civil ne kategorine  ekzekutive per pozicionin:

 

  • 1(nje) Specialist i finances dhe sherbimeve – Kategoria IV/1, Specialist i nivelit A.

Per te dy procedurat (levizje paralele dhe pranim ne sherbimin civil) aplikohet ne te njejten kohe.

Afati i fundit per dorezimin e dokumentacionit per LEVIZJE PARALELE eshte data 24 Shtator 2018.

Afati i fundit per dorezimin e dokumentacionit per PRANIM NE SHERBIMIN CIVIL eshte data 28 Shtator 2018.

Pershkrimi i pergjithshem i punes :

  • Pergjigjet tek pergjegjesi i sektorit per raportimet qe lidhen me regjistrimin dhe kontabilizimin e veprimeve financiare, ndjekjen e realizimit te planit buxhetor hartimin e dokumentacionit mbi shpenzimet dhe rakordimin me degen e thesarit.
  • Ndjek fondin e pagave dhe te sigurimeve shoqerore per nepunesit e administrates dhe pregadit listepagesat dhe evidencat mujore per sigurimet shoqerore dhe tatimin mbi te ardhurat.
  • Regjistron ne ditare dhe kontabilizon urdhershpenzimet e ekzekutuara dhe ben rakordimet me degen e thesarit.
  • Harton dokumentacionin e levizjeve te automjeteve dhe llogaritjet e karburantit te shpenzuar.
  • Merr pjesë në grupet e punës për hartimin e projektit te planifikimit te buxhetit dhe menaxhimin e aktiveve te institucionit.

Per me shume informacion klikoni Ketu

Njoftim per perfundimin e afatit te aplikimit per levizje paralele

Njoftim per daten e testimit

Shpallje fituesi

Related Posts

Memoriali ne Fushe- Cidhen

Memoriali ne Fushe- Cidhen

Shpallje per LEVIZJE PARALELE DHE PRANIM ne sherbimin civil ne kategorine ekzekutive (specialist)

Njoftim për aplikim për anëtar të Këshillit Vendor të Arsimit Parauniversitar

Shpallje per LEVIZJE PARALELE DHE PRANIM ne sherbimin civil ne kategorine ekzekutive (specialist)

Qarku Dibër

Gastronomi

Panairi të vjelave

Traditë

Faqe