Ne zbatim te nenit 25 dhe te nenit 26, te Ligjit nr. 152/2013 “Per nepunesin civil”, i ndryshuar, si dhe te Kreut II,III te Vendimit nr.243, date 18.03.2015 te Keshillit te Ministrave, Drejtoria e Menaxhimit te Burimeve Njerezore (Njesia Pergjegjese) prane Keshillit te Qarkut Diber shpall proceduren e levizjes paralele dhe pranimit ne sherbimin civil ne kategorine  ekzekutive per pozicionin:

 

  • 1(nje) Specialist i finances dhe sherbimeve – Kategoria IV/1, Specialist i nivelit A.

Per te dy procedurat (levizje paralele dhe pranim ne sherbimin civil) aplikohet ne te njejten kohe.

Afati i fundit per dorezimin e dokumentacionit per LEVIZJE PARALELE eshte data 24 Shtator 2018.

Afati i fundit per dorezimin e dokumentacionit per PRANIM NE SHERBIMIN CIVIL eshte data 28 Shtator 2018.

Pershkrimi i pergjithshem i punes :

  • Pergjigjet tek pergjegjesi i sektorit per raportimet qe lidhen me regjistrimin dhe kontabilizimin e veprimeve financiare, ndjekjen e realizimit te planit buxhetor hartimin e dokumentacionit mbi shpenzimet dhe rakordimin me degen e thesarit.
  • Ndjek fondin e pagave dhe te sigurimeve shoqerore per nepunesit e administrates dhe pregadit listepagesat dhe evidencat mujore per sigurimet shoqerore dhe tatimin mbi te ardhurat.
  • Regjistron ne ditare dhe kontabilizon urdhershpenzimet e ekzekutuara dhe ben rakordimet me degen e thesarit.
  • Harton dokumentacionin e levizjeve te automjeteve dhe llogaritjet e karburantit te shpenzuar.
  • Merr pjesë në grupet e punës për hartimin e projektit te planifikimit te buxhetit dhe menaxhimin e aktiveve te institucionit.

Per me shume informacion klikoni Ketu

Njoftim per perfundimin e afatit te aplikimit per levizje paralele

Njoftim per daten e testimit

Shpallje fituesi