Mbledhja e rradhës i Komisionit të mbrojtjes së Tokës (KMT)

Mbledhja e rradhës i Komisionit të mbrojtjes së Tokës (KMT)

Ditën e Hënë, datë 19.10.2020 në ambjentet e Këshillit të Qarkut Dibër ne mbeshtetje te Netit 8 te Ligjit Nr. 9244 date 17.06.2004 “Per Mbrojtjen e Tokes Bujqesore” u zhvillua mbledhja  me pjesmarrjen e te gjithe anetareve te komisionit te mbrojtjes se tokes (KMT), ku u analizuan situaten mbi treguesit e mbrojtjes se tokes dhe funksionimin e strukturave te mbrojtjes se tokes ne te gjitha njesite administrative te bashkive te Qarkut Dibër dhe ne perfundim  vendosen qe Bashkite me strukturat e tyre te zbatojne disa detyra te lena nga ky takim:

  1. Brenda muajit Tetor 2020, bashkite te dergojne ne KMT ne Qark,  personat e ngarkuar me ligj per mbrojtjen e tokes bujqesore për çdo njesi administrative të Bashkive të  Qarkut Dibër .
  2. Brenda muajit Tetor 2020, te behet evidentimi i te gjithe demeve te shkaktuara ne tokat bujqesore dhe te informohet KMT ne Qark.
  3. Te jepet informacion per fondin e grumbulluar nga taksa e tokes bujqesore dhe perdorimi i saj per rehabilitimin e tokes te demtuar sipas veprave dhe njesive administrative.

Related Posts

Takimi i rradhes i Këshillit Vendor të Arsimit Parauniversitar

Takimi i rradhes i Këshillit Vendor të Arsimit Parauniversitar

Eventin “Fondi Social”

Eventin “Fondi Social”

Meeting of  Congress Monitoring Committee  30 June 2022, in Istanbul, Türkey

Meeting of  Congress Monitoring Committee  30 June 2022, in Istanbul, Türkey

Video promovuese rreth aktiviteteve te projektit

Qarku Dibër

Gastronomi

Panairi të vjelave

Traditë

Faqe