Struktura 2016

Mbështetur në Ligjin Nr. 139/2015 datë 17.12.2015 “Për vetëqeverisjen vendore”, Neni 77, gërma “ç”, Ligjit Nr 147/2015 date 17.12.2015 “Për buxhetin e vitit 2016”, Ligjin nr. 7961, datë 12.07.1995, Kodi i Punës i Republikës së Shqipërisë”, me ndryshimet e mëvonshme, ligjin nr.152/2013 “Për Nëpunësin civil” ndryshuar në ligjin Nr 178/2014, datë 18.12.2014, VKM nr. 474 datë 16.06.2011, “Për Përcaktimin e Standarteve të Procedurës që duhet të ndiqet gjatë hartimit dhe miratimit të Strukturës Organizative të Institucioneve të Administratës Publike” VKM nr.1619, datë 02.07.2008 “Për Klasifikimin e Funksioneve, grupin e Njësisë së Qeverisjes Vendore për efekt page dhe caktimin e kufijve të pagave të punonjësve të organeve të qeverisjes vendore” i ndryshuar me VKM nr. 518 datë 16.08.2012 dhe VKM nr. 586 datë 17.07.2013, VKM nr. 142 datë 12.03.2014, “Për Përshkrimin dhe Klasifikimin e pozicioneve të punës në Institucionet Shteterore dhe institucionet e pavarura”, Këshilli i Qarkut Dibër, në mbledhjen e datës 28.01.2016 pasi shqyrtoi vendimin e Kryesisë “Për Miratimin e Strukturës dhe Nivelit te Pagave të Administratës së Këshillit të Qarkut Dibër”,

Vendosi;

Të miratojë strukturën e Administratës së Këshillit të Qarkut Dibër, emërtimet e drejtorive dhe sektoreve përkatës, pozicionet e punës, klasifikimin e pozicioneve që përfshihen në shërbimin civil dhe klasifikimin e pozicioneve për efekt page sipas tabelave 1 dhe 2 bashkelidhur këtij vendimi.

Tabela 1

Tabela 2

Qarku Dibër

Gastronomi

Panairi të vjelave

Traditë

Faqe