Kodi i Etikës


Ligj nr.9131, date 8.9.2003 per ” Rregullat e Etikes ne Administraten 
Publike” Permban:

         Përmbajtja e Ligjit            

 Rregullat e etikes 2020                     

   

Qarku Dibër

Gastronomi

Panairi të vjelave

Traditë

Faqe