Kodi i Etikës


Ligj nr.9131, date 8.9.2003 per ” Rregullat e Etikes ne Administraten 
Publike” Permban:

         Përmbajtja e Ligjit