Rregullore e Brendshme e KQ-Diber

 Keshilli i Qarkut  Diber  miratoi  me vendim nr.22, date 23.12.2019 Rregulloren e Funksionimit te Administrates se Keshillit te Qarkut Diber” 

Kjo rregullore është hartuar ne baze te  ligjit Nr.139/2015 datë 17.12.2015 “Për veteqeverisjen  vendore”, ligjit nr. 44/2015 “Kodi i Procedurave Administrative i Republikës së Shqipërisë”, ligjit nr. 152/2013, date 30.05.2013 “Per nepunesin civil”, i ndryshuar, ligjit Nr.9131 datë 08.09.2003 “Për rregullat e etikës në administratën publike“, ligjit Nr.7961 date 12.07.1995 “Kodi i  Punes i Republikes së Shqipërisë”, i ndryshuar, si dhe ne akte të tjera ligjore dhe nenligjore qe rregullojne veprimtarine e institucionit.

RREGULLORE PER ORGANIZIMIN DHE FUNKSIONIMIN E ADMINISTRATES

 

Qarku Dibër

Gastronomi

Panairi të vjelave

Traditë

Faqe