Analiza e Këshillit të Qarkut Dibër për 6- mujorin e parë 2020.

Analiza e Këshillit të Qarkut Dibër për 6- mujorin e parë 2020.

Në datën 09.07.2020 në ambientet e Këshillit të Qarkut Dibër u zhvillua analiza e veprimtarise se institucionit ne 6- mujorin e parë 2020.

Ne materialin e pergatitur per kete qellim vend te veçante kishte angazhimi i institucionit ne perballimin e situates te krijuar nga shpallja e gjendjes se fatkeqesise natyrore per aresye te pandemise se shkaktuar nga COVID- 19.

Kryetarja e Këshillit të Qarkut falenderoi per punen e mire te kryer gjate kesaj periudhe nga Komiteti ad- hoc i ngritur me Urdherin nr. 16 , datë 30.03.2020 i cili kishte ne perberje perfaqesues te bashkive dhe institucioneve qendrore ne nivel vendor te cilet kishin rol te rendesishem ne perballimin e e situates dhe ku drejtohej nga Zv/ Kryetari i Këshillit të Qarkut Z. Halit PALAMANI.

Ne kete takim u raportua nga drejtuesit e sektoreve dhe drejtorive mbi aktivitetin e seciles strukture, realizimet e çfare nuk u realizua gjate ketij gjashtemujori per shkak te situates te krijuar.

Kryetarja e Këshillit të Qarkut Dibër Zj. Valentina HALITI ne perfundim te raportimeve dhe diskutimeve nga te pranishmit, duke marrë ne konsiderate faktin qe situata e fatkeqesise natyrore kishte cenuar realizimin e disa aktiviteteve te planifikuara per periudhen ne vazhdim terhoqi vemendjen ne:

1- Rishikimin e planifikimit vjetor te çdo strukture organizative per aresye te treguesve te parealizuar per shkak te pandemise.

2- Hartimin dhe miratimin e objektivave per secilin nenpunes per 6- mujorine dytë brenda muajit Korrik 2020.

3- Realizimin e projekt- idesë per hartimin e strategjiste se zhvillimit te rajonit dhe miratimin e saj në mbledhjen e rradhës të Këshillit të Qarkut Dibër.

4- Angazhimin maksimal te personave pergjegjes per realizimin e takimeve te humbura, per aresye te pandemise, te organeve keshillimore qe drejtohen nga Kryetarja e Qarkut, veçanerisht realizimin e takimit te GMS brenda datës 15 shtator 2020.

Related Posts

Shoqata e Këshillave të Qarqeve të Shqipërisë organizoi workshopin 2 ditor në qarkun e Dibrës

Shoqata e Këshillave të Qarqeve të Shqipërisë organizoi workshopin 2 ditor në qarkun e Dibrës

Përfaqësuesit e  Këshillit të Qarkut ndanë urimet midis tyre per Fitër  Bajram me përfaqësuesit e Myftinisë Dibër. 

Përfaqësuesit e  Këshillit të Qarkut ndanë urimet midis tyre per Fitër  Bajram me përfaqësuesit e Myftinisë Dibër. 

5 MAJ “DITA E DËSHMORËVE TË ATDHEUT”

5 MAJ “DITA E DËSHMORËVE TË ATDHEUT”

TeleDoc Albania ka hapur një linje të dedikuar me shërbim audio dhe video pa pagesë për të gjitha rajonet si Shqipëri ,Itali,Europë

TeleDoc Albania ka hapur një linje të dedikuar me shërbim audio dhe video pa pagesë për të gjitha rajonet si Shqipëri ,Itali,Europë