Analiza vjetore e Këshillit të Qarkut Dibër

Analiza vjetore e Këshillit të Qarkut Dibër

 

Në datën 29 Janar 2020, në sallën e mbledhjeve të Keshillit të Qarkut Dibër u  zhvillua analiza vjetore e veprimtarisë së administratës për vitin 2019.
Në materialin e përgatitur për këtë qellim ishte pasqyruar veprimtaria e sektorëve, drejtorive dhe kabinetit.
Pyetjet dhe diskutimet në këtë takim pune, kishin përparësi përmisimin e mëtejshëm të veprimtarisë së administratës për vitin 2020, si dhe rritjen e performancës në përmbushjen e misionit të institucionit.
Në fjalën e saj Kryetarje e Këshillit të Qarkut  tërhoqi vëmendjen, që veprimtaria e institucionit të orientohet drejt punës me projekte të përbashkëta me njësite vendore të nivelit të parë (Bashkitë), OJF-të që veprojnë në rajon , si dhe komunat e rajonet në dy anët e kufirit. Vetëm në këtë mënyrë, mund të ofrojmë politika rajonale efektive, zbatimi i të cilave do të sjellë shërbim cilësor për qytetarët e rajonit tonë. Për këtë arsye  në strukturën e re, i është kushtuar rëndësi përforcimit me staf të sektorit të menaxhimit të projekteve .
Kryetarja theksoi, se është e rëndësishme te përmbushen detyrimet ligjore për mirëfunksionimin e organeve këshillimore (Këshilli Vendor i Arsimit, Komisioni i Mbrojtjes së Tokës dhe Komitetiti Rajonal të Planifikimit të Nevojave për Përkujdesje Shoqërore) të cilat shërbejne si ura lidhëse dhe bashkëpunimi me institucionet qëndrore në nivel vendor.Roli i tyre është vendimtar në harmonizimin e politikave rajonale me ato të qeverisjes qëndrore .
Shefja e kabinetit, hodhi idenë e krijimit të mundësive financiare për hartimin e një  strategjie rajonale të zhvillimit, si mundësi e mirë për tu paraqitur me projekte pranë donatoreve për financimin e tyre.
Në perfundim të takimit u miratua edhe plani vjetor i punës së institucionit për vitin 2020.

 

 
 

Related Posts

Ura e Varur në Fshatin Pejkë.

Ura e Varur në Fshatin Pejkë.

Guida e Çiklizmit Malor

Guida e Çiklizmit Malor

ODA DIBRANE 2020

ODA DIBRANE 2020

Workshop- i  me Këshilltarët bashkiakë të Qarkut Dibër dhe përfaqësuesin e prefekturës Dibër.

Workshop- i me Këshilltarët bashkiakë të Qarkut Dibër dhe përfaqësuesin e prefekturës Dibër.