Ditë: 17 Tetor, 2014

Njoftimi Listes se Fituesve te Konkurimit

Në zbatim të Ligjit nr. 152/2013, date 30.05.2013 “Për Nëpunësin Civil”, Kreut IV – “Pranimi në shërbimin civil”, dhe Vendimit…

Read More

Qarku Dibër

Gastronomi

Panairi të vjelave

Traditë

Faqe