Ditë: 10 Maj, 2018

Shpallje per LEVIZJE PARALELE DHE PRANIM ne sherbimin civil ne kategorine ekzekutive (specialist)

       Ne zbatim te nenit 25 dhe te nenit 26, te Ligjit nr. 152/2013 “Per nepunesin civil”, i…

Read More

Qarku Dibër

Gastronomi

Panairi të vjelave

Traditë

Faqe