Në datën 29 Janar 2020, në sallën e mbledhjeve të Keshillit të Qarkut Dibër u  zhvillua analiza vjetore e veprimtarisë së administratës për vitin 2019. Në materialin e përgatitur për këtë qellim ishte pasqyruar veprimtaria e sektorëve, drejtorive dhe kabinetit. Pyetjet dhe diskutimet në këtë takim pune, kishin përparësi përmisimin e mëtejshëm të veprimtarisë së […]