Kontakte

 

Për çdo informacion lidhur shërbimet që ofron Qarku Dibër, të kërkuara këto nga ana juaj, mund të kontaktoni në numrin e telefonit 00355 218 22324 dhe në adresën e e-mailit:  diberregion@gmail.com

ose për informacione më shkrim ju mund t’i dërgoni ato në adresën:

Këshilli i Qarkut Dibër

Bulevardi “Elez Isufi” Peshkopi, Albania

 

Qarku Dibër

Gastronomi

Panairi të vjelave

Traditë

Faqe