Mbledhja e Këshillit Vendor Parauniversitar

Mbledhja e Këshillit Vendor Parauniversitar

Takimi i Këshillit Vendor të Arsimit Parauniversitar

Në datën 05 Prill 2022 në ambjentet e Këshillit të Qarkut Dibër, nën drejtimin e ZV/Kryetarit të Këshillit të Qarkut Dibër Z. Halit Palamani  u zhvillua takimi i radhës i Këshillit Vendor të Arsimit Parauniversitar.

Në takim morën pjesë përfaqësues të   zyrave vendore arsimore, drejtuesit e zyrave përkatëse në bashki që mbulojnë problemet e arsimit si dhe personalitete të arsimit nga katër bashkitë e qarkut.

ZV/Kryetari i Këshillit të Qarkut Z. Halit Palamani falenderoi të pranishmit për pjesëmarjen dhe kontributin e tyre në funksionimin e kësaj strukture dhe prezantoi për të pranishmit rendin e ditës: 

 

 1. Miratimi i planit të tematikave të KVAP  për vitin 2022.
 • Mendime dhe sugjerime për ndryshime në draftin bashkëlidhur.                                                                                                                                                                                                                                            2.Siguria në institucionet arsimore  (Bashkitë +ZVA-të)
 • Masat e mara nga njësitë e  vetëqeverisjes vendore për sigurinë në institucionet arsimore.
 • Mbulimi me këtë shërbim i institucioneve arsimore, në veçanëti institucionet e arsimit të mesëm të lartë.
 • Trajnimi i punonjësve të sigurisë.

       3. Këshillimi i karierës në përfundim të dy cikleve të arsimit parauniversitar (ZVA-të).

 • Roli i drejtorisë së shkollës në orientimin e nxënësve në përfundim të arsimit të mesëm të ulët.
 • Roli i prindërve në orientimin e karierës për fillimin e arsimit të mesëm të lartë.
 • Roli i ZVA dhe bashkepunimi me universitetet për këshillimin e karierës në përfundim të arsimit të mesëm të lartë.

       4. Miratimi i rendit të ditës për mbledhjen e ardhshme.

 • Në pikën e parë të rendit të ditës anëtarët e këtij Këshilli pasi ishin njohur më parë me draft-planin vjetor e miratuan atë.
 • Lidhur me sigurinë në institucionet arsimore pasi u relatua nga sekretaria teknike u vu theksi tek mbulimi me sistemin e kamerave të institucioneve arsimore  kryesore në secilën bashki.
 • Anëtarët pas relatimit, diskutuan dhe ballafaquan përvojat mbi këshillimin e karrierës veçanërisht në përfundim të ciklit 9 vjeçarë.
 • Në përfundim anëtarët u dakortësuan që në takimin e radhës të trajtohen temat:
 • Arsimi profesional në rajon.
 • Procesi i administrimit të provimeve të Maturës Shtetërore.

 

Related Posts

Takimi i rradhes i Këshillit Vendor të Arsimit Parauniversitar

Takimi i rradhes i Këshillit Vendor të Arsimit Parauniversitar

Eventin “Fondi Social”

Eventin “Fondi Social”

Meeting of  Congress Monitoring Committee  30 June 2022, in Istanbul, Türkey

Meeting of  Congress Monitoring Committee  30 June 2022, in Istanbul, Türkey

Video promovuese rreth aktiviteteve te projektit

Qarku Dibër

Gastronomi

Panairi të vjelave

Traditë

Faqe