Zonat e Mbrojtura

Zonat e mbrojtura ne Qarkun e Dibres;
I.Parku Kombetar i Lures (kategori e II, VKM nr.96. date 21.11.1996)
Parku kombetar I Lures konsiderohet si nje nga perlat e natyres shqiptare, shtrihet
ne faqen lindore te masivit “Kurora e Lures” dhe ka nje nje siperfaqe faktike
kadastrale prej1043 ha, nga e cila 812.6 ha pyje, 49.8 ha livadhe, 153.8ha
siperfaqe inproduktive shkembore dhe 26.7 ha pasqyra e ujit te liqenit.
Flora dhe Fauna e ketij parku eshte shume e pasur, aty rriten ahu, pisha e zeze,
rrobulli, bredhi, dushqet etj.
Parku kombetar i Lureska filluar te demtohet pas viteve 1991 e ne vazhdim. Prerjet
e pergjitshme dhe abusive vecanerishte ne periudhen 1997-2001, kane demtuar
strukturen e pyjeve, llojin e drureve, duke shkateruar siperfaqet e konsiderueshme
te populluara nga pyje dhe drure te ndryshem.
Zjarret e shpeshta qe kane rene ne keto zona kane ndikuar shume ne perkeqesimin
e gjendjes se pyjeve ne kete park si edhe ne rrezikimin pakesimit te shume
habitateve. Kullotja e bagetive Brenda territorit dhe gjuetia e paligjshme qe eshte
jashte kontrollit e kane demtuar rende faunen.
II.Rezervati I luznise-Bulacit
(kategoria e VI, VKM nr.102 date 15.01.1996)
Ky rezervat ka nje siperfaqe prej 5900 ha.dhe perbehet nga massive pyjore te
dushkut. Ai perbehet kryesishte nga pyje te shparthit(quecus cerris) dhe
bungebutes(quecus pubescens), ndersa bimesia barishtore dhe ajo e ahishteve
natyrore.Rezervati ka filluar te demtohet rende pas vitit 1991 nga nderhyrjet e
paligjshme te popllates.Gjendja e ekosistemeve dhe ehabitateve vleresohet si
shume e demtuar megjithse vitet e fundit ka pasur permirsime te dukshme. Prerjet
abusive, kullotja e te imtave, gjuetia e pakontrolluar dhe erozioni I tokes kane
sjelle degradim te pyllit.

III.Vlashaj (Monument natyre kategoria e III, VKM nr. 102 date 15.01.1996)

Monumenti Vlashaj perfshine dy ngastra te ekonomise pyjore “Krej-Lure,
Armolle” me nje sip.prej 50 ha. Ne kete zone deri ne vitin 2005 pervec demtimeve
massive nga zjarret ka pasur demtime edhe nga prerjet e paligjshme ku mbi 90% e
drureve kane qene djegur dhe prere nga fshataret. Me demtimet qe ka pasur kjo
zone ka vite qe nuk mund te quhet me zone e mbrojtur ne kuptimin e mirfillte te
fjales.
 IV.Zall-Gjocaj MAT (kategoria e II, me sip.140 ha, vlere te madhe estetike,
turistike dhe peisazhore)Bize-Martanesh (kategoria e V, VKM nr.49 date
31.07.2007)

  • Liqeni I Ulzes (katgoria IV, sip.4206ha, VKM nr.16, date 30.04.2013)
  •  Mali I Korabit (kategoria e IV, sip.20.663ha, VKM nr898 date 21.12.2011)
  •  Shebenice-Jabllanice (kategoria II, sip.167.6 ha, VKM nr 640, date
    21.05.2008)

Qarku Dibër

Gastronomi

Panairi të vjelave

Traditë

Faqe