Bashkia Klos

Bazuar në ligjin  nr.139/2015, datë 17.12.2015 “Për vetëqeverisjen vendore”, Bashkia Klos përfshin këto njësi administrative:                                                                    

  1. Njësia Administrative Klos
  2. Njësia Administrative Xibër 
  3. Njësia Administrative Suç
  4. Njësia Administrative Gurrë

 

Qarku Dibër

Gastronomi

Panairi të vjelave

Traditë

Faqe