Bashkia Mat

Bazuar në ligjin  nr.139/2015, datë 17.12.2015 “Për vetëqeverisjen vendore” Bashkia Mat përfshin këto njësi administrative:

  1. Njësia Administrative Burrel,  
  2. Njësia Administrative Bazë,
  3. Njësia Administrative Ulëz,  
  4. Njësia Administrative Macukull, 
  5. Njësia Administrative Rukaj,
  6. Njësia Administrative Derjan,
  7. Njësia Administrative Lis,