Njoftim për aplikim për anëtar të Këshillit Vendor të Arsimit Parauniversitar

Në zbatim të ligjit nr. 139/2015 “Për vetqeverisjen vendore”, të ligjit nr.69/2012, datë 21.06.2012 ” Për sistemin arsimor parauniversitar në Republikën e Shqipërisë” , nenit 31,   Udhëzimit të MAS nr.6, datë 15.04.2016 “Për kriteret dhe procedurat për përzgjedhjen e anëtareve të këshillit vendor të arsimit parauniversitar”, si dhe në zbatim të Urdhërit të Kryetari të Këshillit të Qarkut Dibër nr.28, datë 31.05.2016 “ Për krijimin e komisionit për përzgjedhjen e anëtarëve të Këshillit Vendor të arsimit parauniversitar”,

Komisioni shpall njoftimin për aplikim për përzgjedhjen e kandidatëve për anëtar të Këshillit Vendor të Arsimit Parauniversitar;

Kandidati për anëtar i Këshillit Vendor të Arsimit Parauniversitar duhet të përmbushë këto kritere:

  1. Të jetë shtetas shqiptar.
  2. Të mos jetë i dënuar me vendim të formës prerë të gjykatës.
  3. Të mos ketë masë disiplinore në fuqi, në ngarkim të tij.
  4. Të ketë jo më pak se dhjetë vjet përvojë drejtuese në institucionet arsimore të sistemit arsimor parauniversitar, si edhe të ketë përvojë pedagogjike në mësimdhënie.
  5. Të ketë, si autor i pare, botime, studime, vëzhgime, analizave..etj, në fushën e edukimit.
  6. Të ketë marrë pjesë në simpoziume, kongrese, konferenca ose kërkime shkencore brenda dhe jashtë vendit në fushën e arsimit parauniversitar.

Për më shumë informacion rreth aplikimit kliko Këtu

Related Posts

Memoriali ne Fushe- Cidhen

Memoriali ne Fushe- Cidhen

Shpallje per LEVIZJE PARALELE DHE PRANIM ne sherbimin civil ne      kategorine ekzekutive (specialist)

Shpallje per LEVIZJE PARALELE DHE PRANIM ne sherbimin civil ne kategorine ekzekutive (specialist)

Shpallje per LEVIZJE PARALELE DHE PRANIM ne sherbimin civil ne kategorine ekzekutive (specialist)

Qarku Dibër

Gastronomi

Panairi të vjelave

Traditë

Faqe