Kategori: Vendime

Shpallje për lëvizje paralele dhe për pranimin në shërbimin civil në kategorinë ekzekutive – Specialist i hartimit te projekteve

Në zbatim të nenit 22 dhe 25, të Ligjit nr. 152/2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, si dhe të Kreut…

Read More

Festivali “Oda Dibrane 2014”

Në datat 23, 24, 25 dhe 26 Tetor 2014 në qytetin e Peshkopisë, u zhvillua edicioni i 20-të i festivalit…

Read More

Njoftimi Listes se Fituesve te Konkurimit

Në zbatim të Ligjit nr. 152/2013, date 30.05.2013 “Për Nëpunësin Civil”, Kreut IV – “Pranimi në shërbimin civil”, dhe Vendimit…

Read More

Panairi “Festa e te Vjelave”

Në  daten  03 Tetor  2014, në qytetin e Peshkopisë,ne bulevardin kryesor, “Elez  Isufi”,  Drejtoria  Rajonale  e  Bujqësisë  Dibër në bashkëpunim dhe…

Read More

Per aplikantet qe do te vazhdojne konkurimin per pranimin ne sherbimin civil

NJOFTIM, datë 01/09/2014, “Për aplikantët që do të vazhdojnë konkurimin për pranimin në shërbimin civil” Njësia përgjegjëse pranë Këshillit të…

Read More

Per shpalljen e procedures per pranimin ne sherbimin civil: Specialist Auditi prane Sektorit te Auditit

NJOFTIM date 29/07/2014 “Per shpalljen e procedures per pranimin ne sherbimin civil” Keshilli i Qarkut Diber shpall proceduren per pranimin…

Read More

Per shpalljen e procedures per pranimin ne sherbimin civil: Specialist/Inspektor prane Drejtorise se Finances dhe Juridike

NJOFTIM date 29/07/2014 “Per shpalljen e procedures per pranimin ne sherbimin civil” Keshilli i Qarkut Diber shpall proceduren per pranimin…

Read More

Shpallje procedure pranimi ne Sherbimin Civil: Specialist/Inspektor

NJOFTIM date 29/07/2014 “Per shpalljen e procedures per pranimin ne sherbimin civil” Keshilli i Qarkut Diber shpall proceduren per pranimin…

Read More

Qarku Dibër

Gastronomi

Panairi të vjelave

Traditë

Faqe