Njoftimi Listes se Fituesve te Konkurimit

Në zbatim të Ligjit nr. 152/2013, date 30.05.2013 “Për Nëpunësin Civil”, Kreut IV – “Pranimi në shërbimin civil”, dhe Vendimit të Këshillit të Ministrave nr. 143, datë 12.03.2014 “Për procedurat e rekrutimit, të periudhes së provës, të lëvizjes paralele e të ngritjes në detyrë për nepunësit civil të kategorisë ekzekutive, të ulët dhe të mesme drejtuese”, Këshilli i Qarkut Dibër, pas përfundimit të vlersimit paraprak, vlersimit të testit me shkrim dhe intervistës së strukturuar me gojë, publikon njoftimin e listës së fituesve të konkurimit për 9 (nëntë) vende të lira pune të shpallura me datë 25.08.2014, të kategorisë ekzekutive në pozicionet specialist, duke shpallur fitues kandidatët si më poshtë:

  1. Ismet  SPAHIU                                84 pikë
  2. Gëzim  KABA                                    81 pikë
  3. Laim    BASHA                                 78 pikë
  4. Hazbi BALLIU                                 77 pikë
  5. Mensur KICA                                   76 pikë
  6. Fatmir VRANIÇI                             75 pikë
  7. Bujar MAHMUTAJ                         75 pikë
  8. Sajmir FARRUKU                            72 pikë
  9. Shefqet DIDA                                    72 pikë
  10. Luan HAKA                                        71 pikë

 

Njoftim i Listes se Fituesve

Related Posts

Memoriali ne Fushe- Cidhen

Memoriali ne Fushe- Cidhen

Shpallje per LEVIZJE PARALELE DHE PRANIM ne sherbimin civil ne      kategorine ekzekutive (specialist)

Shpallje per LEVIZJE PARALELE DHE PRANIM ne sherbimin civil ne kategorine ekzekutive (specialist)

Njoftim për aplikim për anëtar të Këshillit Vendor të Arsimit Parauniversitar

Qarku Dibër

Gastronomi

Panairi të vjelave

Traditë

Faqe