NJOFTIM date 29/07/2014 “Per shpalljen e procedures per pranimin ne sherbimin civil” Keshilli i Qarkut Diber shpall proceduren per pranimin ne sherbimin civil per vendet e lira te punes ne pozicionin: Specialist/Inspektor prane Drejtorise se Finances dhe Juridike.

Shpallje vend i lire pune ne sherbimin Civil