Programi i transparencës

Programi i transparencës për Këshillin e Qarkut Dibër është hartuar dhe publikuar në përputhje me nenin 7, të ligjit nr. 119/2014 “Për të drejtën e informimit”.

Informacioni i bërë publik në këtë program synon të bëjë transparent veprimtarinë e punës së Këshillit të Qarkut Dibër, përmes paraqitjes së detajuar të tij dhe lehtësisht të kuptueshme në faqen zyrtare www.qarkudiber.gov.al, si dhe përmes prezantimit në mjediset e pritjes së publikut.

Përditësimi i Programit të Transparencës për Këshillin e Qarkut Dibër do të vijojë në përputhje me dispozatat e ligjit nr. 119/2014 “Për të drejtën e informimit”.

Për më shumë informacion kliko në linkun Programi-Transparences 2021