Vetëdeklarimet

Në zbatim të ligjit nr. 138/2015 “Për garantimin e integritetit të personave që zgjidhen, emërohen ose ushtrojnë funksione publike” dhe të vendimit të Kuvendit nr. 17, datë 04.03.2016 “Për përcaktimin e rregullave të detajuara mbi zbatimin e ndalimeve të parashikuara në ligjin nr. 138/2015 “Për garantimin e integritetit të personave që zgjidhen, emërohen ose ushtrojnë funksione publike”, Kryetari i Qarkut Dibër ka iniciuar procedurën për verifikimin e formularit të vetëdeklarimit të stafit të funksionarëve të kabinetit të tij, duke përfshirë: Shefin e kabinetit, Këshilltarin për marrëdhëniet me publikun dhe Zëdhënësin.

Më poshtë gjenden  vetëdeklarimet e stafit të kabinetit të Kryetarit të Qarkut.

Formulari i vetëdeklarimit – Dritan Selishta

Qarku Dibër

Gastronomi

Panairi të vjelave

Traditë

Faqe