Projekti “Çiklizmi ndërkufitar”

Projekti “Çiklizmi ndërkufitar”

Projekti “Ciklizmi Ndërkufitar: Një tjetër nivel i turizmit të aventurës në Mavrovë-Rostushe & Dibër”

Financuar nga: Bashkimi Evropian i përfaqësuar nga Delegacioni i Bashkimit Evropian në Republikën e Maqedonisë së Veriut
Numri i programit CRIS dhe titulli i veprimit: Programi Ndërkufitar i Republikës së Maqedonisë së Veriut – Republika e Shqipërisë nën Instrumentin e Ndihmës së Para-Anëtarësimit  (IPA II) për vitin 2016 & 2017
Projekti zbatohet nga:

 • Fondacioni Shqiptar për Zhvillimin e Kapaciteteve Lokale (ALCDF)
 • Shoqata për Eksploruesit e Turizmit Aktiv Ohër 2018
 • Keshilli i Qarkut Dibër
 • Komuna e Mavrovës dhe Rostushes

Grupi i synuar dhe përfituesit:
Të gjitha llojet e ofruesve të shërbimeve të turizmit në të dy vendet;

 • Turistë vendas dhe të huaj të angazhuar në aktivitete aventureske në rajonin ndërkufitar Mavrovë-Rostushe dhe Dibër;
 • Njerëz vendas me objektet e tyre si akomodim, restorante, dyqane suveniresh, supermarkete dhe dyqane të vogla, pika informacioni dhe dyqane me produkte shtëpiake nga rajoni ndërkufitar Mavrovë-Rostushe dhe Diber;
 • Bizneset Lokale;

Kohëzgjatja e projektit: 30 muaj (1 janar 2020 – 30 qershor 2022)
Buxheti: 677,729.00 €; Kontributi i BE-së: 576,069.00 € (85%);

Objektivi i përgjithshëm:

Për të zhvilluar më tej sektorin ekonomik të turizmit aventuresk në kufirin Mavrovo-Rostushe dhe Dibër duke krijuar produkte të reja aktive dhe duke rritur numrin e vizitorëve vendas dhe të huaj.

Objektivat specifikë:

OS1. Të rritet numri i vendeve të punës për banorët e rajonit Mavrovo-Rostushe & Dibër përmes shërbimeve / produkteve të përmirësuara turistike;

OS2. Të krijohen mundësi biznesi për ofruesit e shërbimeve dhe operatorët e turizmit nga të dy vendet;

OS3. Të promovohet rajoni ndërkufitar Mavrovo-Rostushe dhe Dibër si një destinacion aventure për turizëm aktiv.

Rezultatet e pritshme të projektit:

 • Mundësitë e përmirësuara ekonomike përmes krijimit të vendeve të punës për banorët e Mavrovo-Rostushe & Dibër;
 • Infrastrukturë e përmirësuar për zhvillimin e turizmit aventuresk në zonën e projektit Mavrovo-Rostushe & Dibër;
 • Mundësitë e përmirësuara të biznesit në turizmin vendas;
 • Promovimi i përmirësuar i rajonit ndërkufitar Mavrovo-Rostushe & Dibër si NJË destinacion i turizmit aventuresk

Përmbledhje e aktiviteteve të projektit:

A1.1 Trajnimi i 12 udhëzuesve të biçikletave malore / ndërtuesve të shinave

A1.2 Trajnimi i 6 trajnerëve të ardhshëm për ndërtimin e udhërrëfyesit / shinave (trajnimi i trainerëve)

A1.3 Trajnimi i 4 personave të kualifikuar të qendrës së vizitorëve

A1.4 Shkëmbime ndërmjet stafit të qendrave të vizitorëve

A1.5 Trajnimi i ofruesve të akomodimit / shtëpive pritëse

A2.1 Krijimi i 40 km shtigjeve natyrore malore të biçikletave: Do të përgatiten hartat dixhitale të shtigjeve dhe investimet në shtigjet e biçikletave (punë ndërtimore, i tabelave shënjuese dhe informacionit)

A2.2 Instalimi i tabelave shënjuese dhe informacionit

A2.3 Krijimi i 2 qendrave multifunksionale të vizitorëve (informacion / qira / shërbime) investim dhe rinovim

A3.1 Prodhimi i shumëllojshmërisë së produkteve promovuese dixhitale dhe të shtypura për rajonin (harta, broshurë dixhitale, spote video, dokumentar)

A3.2 Promovimi i rajonit në 2 panaire ndërkombëtare dhe 3 kombëtare

A3.3 Promovimi i rajonit përmes ftesës së mediave në udhëtime

A3.4 Promovimi përmes rrjeteve sociale dhe zyrtare (facebook, YouTube, SPIS, visitdiber.com)

A3.5 Konferenca përmbyllëse

Arritjet e projektit:

Rezultatet e lidhura me Aktivitetin 1:

 • Minimumi 12 udhëzues lokalë (11 burra dhe 1 grua), dhe
 • Rreth 100 operatorë (agro-prodhues, pronarë të hoteleve, taksi 60 gra dhe 40 burra)
 • Rritja e njohurive përmes pjesëmarrjes aktive në trajnime dhe ngritje të kapaciteteve për zhvillimin e qëndrueshëm të produktit turistik.

Rezultatet e lidhura me Aktivitetin 2:

 • 40 kilometra shtigje të reja ose të rehabilituara të biçikletave;
 • Do të instalohen 120 postime të shenjave dhe 40 tabela informacioni
 • Rinovimi i 2 qendrave të vizitorëve

Rezultatet e lidhura me Aktivitetin 3:

 • Numri i shtëpive pritëse do të rritet me minimum 25 pronarë të shtëpive të ftuara, ose furnitorë vendorë turistikë
 • Do të realizohen 2 harta turistike (si rajon dhe si produkt)
 • 5 panaire të realizuara (3 kombëtare dhe 2 ndërkombëtare)

Rezultatet e lidhura me Aktivitetin 4:

60% e popullsisë lokale do të marrin pjesë në veprimin e informacionit dhe vizibilitetit të projektit dhe janë të vetëdijshëm për potencialin turistik të rajonit

Më shumë informacion në lidhje me kontaktet e projektit mund të gjeni më poshtë:

Kontaktet:

Fondacioni Shqiptar për Zhvillimin e Kapaciteteve Lokale (ALCDF)

Telefon: +355 (0) 44 518 628

Email: info@alcdf.org

Web: https://www.alcdf.org

Komuna e Mavrovës dhe Rostushës

Telefon: +389 (0) 42 478 814

Web: http://www.mavrovoirostuse.gov.mk

Këshilli i Qarkut Dibër

Telefon: +355 (0) 21 822 324

Email: diberregion@gmail.com

Web: https://www.qarkudiber.gov.al

Shoqata për Turizmin Aktiv Explorer 2018 Ohër

Telefon: +389 (0) 70 391 243

Email: mite_buza@yahoo.com

Dhe më shumë informacion në lidhje me projektin tonë dhe projektet ndërkufitare mund të gjeni më poshtë

https://www.facebook.com/CBBiking

https://www.instagram.com/cross_border_biking

https://ipacbc-mk-al.eu


The Project “Cross-border biking: Next level adventure tourism in Mavrovo-Rostuse & Dibër”

Financed by: The European Union represented by the Delegation of the European Union to the Republic of North Macedonia

CRIS Programme number and action title: Cross-border Programme Republicof North Macedonia – Republic of Albania under the Instrument of Pre-accession Assistance (IPA II) allocations for 2016 & 2017

The project is implemented by:

 • Albanian Local Capacity Development Foundation (ALCDF)
 • Association for Active Tourism Explorer 2018 Ohrid
 • Keshilli i Qarkut Diber (Diber Regional Council)
 • Municipality of Mavrovo and Rostushe 

Target group and beneficiaries:

 • All kinds of tourism service providers in both countries;
 • Domestic and foreign tourist engaged in adventure activities in the Mavrovo-Rostuse and Dibër cross border region;
 • Local people with their facilities like accommodation, restaurants, souvenir shops, supermarkets and small stores, info points and stores with home products from Mavrovo-Rostuse and Dibër cross border region;
 • Local Businesses;

Project duration: 30 months (1st January 2020 – 30 June 2022)

Budget: 677,729.00 €; EU contribution: 576,069.00 € (85%); 

Overall Objective:

To further develop the economic sector of adventure tourism in Mavrovo-Rostuse and Dibër cross border by creation of new active products and increasing the numbers of domestic and foreign visitors.

Specific Objectives: 

SO1. To increase the number of jobs for the inhabitants of Mavrovo-Rostuse and Diber region through improved touristic services / products;

SO2. To create business opportunities for service providers and tourism operators from both countries;

SO3. To promote Mavrovo-Rostuse and Dibër cross border region as one adventure destination for active tourism.

Expected project results:

 • Improved economic opportunities through job creation for the inhabitants of Mavrovo-Rostuse & Dibër;
 • Improved infrastructure for adventure tourism development in the Mavrovo-Rostuse & Dibër project area;
 • Improved business opportunities in local tourism;
 • Improved promotion of Mavrovo-Rostuse & Dibër cross-border region as ONE adventure tourism destination

Summary of project activities:

A1.1 Training of 12 mountain bike guides/trail builders 

A1.2 Training of 6 future guide / trail building trainers (train the trainers)          

A1.3 Training of 4 qualified visitor centre staff

A1.4 Exchange visit between the visitors’ centres’ staff

A1.5 Training of guest house/accommodation providers     

A2.1 Creation of 40km of natural mountain bike trails; Prepare digital maps of the trails and investment in the bike trails (construction work, sign and marking)

A2.2 Installation of signposting and info-boards

A2.3 Creation of 2x multifunctional visitor centres (info/rental/services) – investment and refurbishment                   

A3.1 Production of variety of digital & printed promotional products for the region

(maps, digital brochure, video spots, documentary)      

A3.2 Promotion of the region at 2 international and 3 national fairs   

A3.3 Promotion of the region through media invitation trips

A3.4 Promotion through social and official media (facebook, YouTube, SPIS, visitdiber.com)

A3.5 Closing Conference

Achievements of the Project:

Outputs linked to Activity 1:

 • Minimum 12 local guides (11 men and 1 woman), and
 • About 100 operators (agro-producers, hotel owners, taxi – 60 women and 40 men)

Increase knowledge through active participation to training and capacity building for sustainable tourist product development.

Outputs linked to Activity 2:

 • 40 kilometer of new or rehabilitated bike trails;
 • 120 sign postings and 40 info boards will be installed
 • Refurbishment of 2 multi-visitor centres

Outputs linked to Activity 3:

 • Number of mountain lodges is increased with minimum 25 guest house owners, or local touristic suppliers
 • 2 touristic maps are introduced (as a region and as a product)
 • 5 fairs visited (3 national and 2 international)

Outputs linked to Activity 4:

60% of local population participate in the information and visibility action of the project and are aware of tourism potential of the region

More information about contacts of the project can find below:

Contacts:

Albanian Local Capacity Development Foundation (ALCDF)

Phone : +355 (0) 44 518 628

Email : info@alcdf.org

Web: https://www.alcdf.org/

Municipality of Mavrovo and Rostuse

Phone : +389 (0) 42 478 814             

Web: http://www.mavrovoirostuse.gov.mk

Diber Regional Council

Phone : +355 (0) 21 822 324       

Email: diberregion@gmail.com

Web: https://www.qarkudiber.gov.al/

Association for Active Tourism Explorer 2018 Ohrid

Phone : +389 (0) 70 391 243       

Email: mite_buza@yahoo.com

And more information about our project and Cross border projects can find below:

https://www.facebook.com/CBBiking/

https://www.instagram.com/cross_border_biking/

https://ipacbc-mk-al.eu/

Qarku Dibër

Gastronomi

Panairi të vjelave

Traditë

Faqe