Komisionet e Këshillit të Qarkut Dibër

Për Miratimin e Komisioneve të Përhershme të Këshillit të Qarkut Dibër

Mbështetur në ligjin nr. 139/2015 datë 17/12/2015 “Për Vetëqeverisjen Vendore”, neni 77, gërma “a” dhe neni 82, gërma “b”, Këshilli i Qarkut Dibër në mbledhjen e datës 14.10.2019, pasi shqyrtoj Vendimin e Kryesisë nr.01, datë 24.10.2019 ” Për Miratimin e Komisioneve të Përhershme të Këshillit të Qarkut Dibër”, me 14 ( katërmbëdhjetë ) vota pro,

                                                            VENDOSI   :

– Të miratojë numrin, emërtimin dhe përbërjen e Komisioneve të Përhershme që do të funksionojnë pranë Këshillit të Qarkut Dibër si më poshtë :

I. Komisioni i ekonomisë dhe kontrollit të brendshëm : 

 1. Dionis IMERAJ
 2. Bledjan DOMA
 3. Enrdi LEKA

II. Komisioni i arsimit, kulturës dhe çështjeve sociale 

 1. Kasem MUÇA
 2. Lefter ALLA
 3. Valbona JANI

IIIKomisioni  i emergjencave civile dhe shërbimeve publike :

 1. Agron MALAJ
 2. Nexhmie DEDOLLI
 3. Ilmi HOXHA

IV. Komisioni i administrimit të territorit, bujqësisë, ujrave dhe pyjeve :

 1. Hasan PASHA
 2. Lulzim VIÇISHTA
 3. Zylfi KOTARJA

V. Komisioni i mandateve, rregulloreve dhe verifikimit të proces-verbaleve të mbledhjeve :

 1. Silvana LLESHI
 2. Elisa GJASTA
 3. Artur ALIA

 

Qarku Dibër

Gastronomi

Panairi të vjelave

Traditë

Faqe