Komisionet e Këshillit të Qarkut Dibër

PËR MIRATIMIN E KOMISIONEVE TË PËRHERSHME TË KËSHILLIT TË QARKUT DIBËR

Mbështetur në ligjin nr.139/2015, dt 17.12.2015, “Për Vetëqeverisjen Vendore”, i ndryshuar, neni 77, gërma “a” dhe neni 82 gërma “b” Këshilli i Qarkut Dibër në mbledhjen e datës 19.07.2023, pasi shqyrtoj Vendimin e Kryesisë nr. 0 , datë 19.07.2023 ” Për Miratimin e Komisioneve të Përhershme të Këshillit të Qarkut Dibër”,

                                                                  V E N D O S I:

Të miratojë numrin, emërtimin dhe përbërjen e Komisioneve të Përhershme që do të funksionojnë pranë Këshillit të Qarkut Dibër si më poshtë :

   Komisioni i ekonomise dhe kontrollit të brëndshëm.

     1. Rahim Spahiu

     2. Erger Kosiqi

     3. Enea Gjyla

     Komisioni i arsimit, kulturës dhe çështjeve sociale:

     1. Valbona Kola

     2. Shirete Cibaku

     3. Nexhmije Dedolli

     Komisioni i emergjencave civile dhe sherbimeve publike:

      1. Agron Malaj

      2. Festime Mjeshtri

      3. Brulind Sinani

     Komisioni i administrimit të territorrit, bujqesisë, ujrave dhe pyjeve

      1. Armand Gjini

      2. Tahir Damzi

      3. Jetnor Hoxha

   Komisioni i mandateve, rregulloreve dhe verifikimit të proces-verbaleve të  mbledhjeve :

      1. Erjon Gjestila                                     

      2. Shirete Cibaku                       

      3. Erjon Hutra

Qarku Dibër

Gastronomi

Panairi të vjelave

Traditë

Faqe