Kryesia e Këshillit të Qarkut Dibër

                                                 VENDIM

                                     Nr.09, date 05.07.2023

            “Per zgjedhjen e Kryesise se Keshillit te Qarkut Diber”

            Mbeshtetur ne Ligjin nr. 139/2015, date 17.12.2015 ” Per veteqeverisjen vendore” nenet 73; 74; 75 dhe 77 ne raportin e Komisionit te Mandateve, ne procesverbalin e Komisionit te Votimit, Keshilli i Qarkut Diber, ne mbledhjen e dates 05.07.2023.

 

                                                 VENDOSI :

 

Zgjedhjen e Kryesisë së Këshillit të Qarkut Dibër me këtë përbërje :

  1. Alma SELAMI                         Kryetar
  2. Armand GJINI                       Zv / Kryetar
  3. Rahim SPAHIU                      Anetar 
  4. Agron MALAJ                        Anetar
  5. Valbona KOLA                       Anetar 
  6. Festime MJESHTRI                Anetar   
  7. Erjon GJESTILA                     Anetar

Qarku Dibër

Gastronomi

Panairi të vjelave

Traditë

Faqe