Kryesia e Këshillit të Qarkut Dibër

                                                 VENDIM

                                     Nr.03, date 18.09.2019

            “Per zgjedhjen e Kryesise se Keshillit te Qarkut Diber”

            Mbeshtetur ne Ligjin nr. 139/2015, date 17.12.2015 ” Per veteqeverisjen vendore” nenet 73; 74; 75 dhe 77 ne raportin e Komisionit te Mandateve, ne procesverbalin e Komisionit te Votimeit, Keshilli i Qarkut Diber, ne mbledhjen e dates 18.09.2019,

 

                                                 VENDOSI :

 

Zgjedhjen e Kryesise se Keshillit te Qarkut Diber me kete perberje :

  1. Valentina HALITI                      Kryetar
  2. Halit PALAMANI                       Zv / Kryetar
  3. Agron MALAJ                              Anetar 
  4. Bledjan DOMA                            Anetar
  5. Dionis IMERAJ                           Anetar 
  6. Ilmi HOXHA                               Anetar   
  7. Lefter ALLA                                Anetar

Qarku Dibër

Gastronomi

Panairi të vjelave

Traditë

Faqe