Perberja e Keshillit

Mbështetur në Ligjin Nr. 139/2015 datë 17.12.2015 “Për vetëqeverisjen vendore” përbërja e Këshillit të Qarkut Dibër, date 18.09.2019 është si vijon:
Nr
Emri  Mbiemri
Subjekti
1
Agron MALAJ
PS
2
Artur ALIA
PS
3
Bledjan DOMA
PAAK
4
Dionis IMERAJ
PS
5
Elisa GJASTA
PS
6
Endri LEKA
PS
7
Halit PALAMANI
PS
8
Hasan PASHA
PS
9
Ilmi HOXHA
PS
10
Kasem MUÇA
PS
11
Lefter ALLA
PS
12
Lulzim VIÇISHTA
G99
13
Nexhmie DEDOLLI
PSD
14
Silvana LLESHI
G99
15
Valbona JANI
PS
16
Valentina HALITI
PS
17
Zylfi KOTARJA
PS

Qarku Dibër

Gastronomi

Panairi të vjelave

Traditë

Faqe