Shpallje per levizje paralele dhe ngritje ne detyre ne sherbimin civil ne kategorine e ulet drejtuese

Njoftim mbi rezultatet e verifikimit për lëvizjen paralele në kategorinë e ulet drejtuese (Pergjegjes Sektori)

Në zbatim të nenit 25 dhe 26 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar,  si dhe të Kreut III, të Vendimit nr. 242, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave:

Drejtoria e MBNJ në Këshillin e Qarkut Diber në përfundim të afatit të aplikimit për proceduren e  levizjes paralele, njofton se për pozicionin:

  • Pergjegjes i Sektorit te Projekteve Rajonale dhe Urbanistikes në Këshillin e Qarkut Diber

Kategoria III, Shef Sektori i nivelit A

Nuk ka kandidatë  për të vazhduar proceduren per levizje paralele.

Per me shume informacion kliko Këtu

Shpallje per levizje paralele dhe ngritje ne detyre ne sherbimin civil ne kategorine e ulet drejtuese

Ne zbatim te nenit 25 dhe te nenit 26, te Ligjit nr. 152/2013 “Per nepunesin civil”, i ndryshuar, si dhe te Kreut II, III te Vendimit nr. 242, date 18.03.2015 te Keshillit te Ministrave, Drejtoria e Menaxhimit te Burimeve Njerezore (Njesia Pergjegjese) prane Keshillit te Qarkut Diber shpall proceduren e levizjes paralele dhe te ngritjes ne detyre ne kategorine e ulet drejtuese per pozicionin:

  • 1(nje) Pergjegjes i Sektorit te Projekteve Rajonale dhe Urbanistikes – Kategoria III , Shef sektori i nivelit A.

Per te dy procedurat (levizje paralele dhe ngritje ne detyre) aplikohet ne te njejten kohe.

Afati i fundit per dorezimin e dokumentacionit per LEVIZJE PARALELE eshte data 26 Shtator 2016

Afati i fundit per dorezimin e dokumentacionit per NGRITJE NE DETYRE eshte data 30 Shtator 2016.

Per me shume informacion kliko Këtu

  • Njoftim mbi rezultatet e verifikimit paraprak për ngritjen në detyrë në shërbimin civil në kategorine e ulët drejtuese (Përgjegjes sektori )

Për më shume informacion kliko    Këtu

  • Njoftim mbi shpalljen e fituesit , për pranimin në shërbimin civil në kategorinë ekzekutive Për më shume informacion kliko Këtu

Related Posts

Memoriali ne Fushe- Cidhen

Memoriali ne Fushe- Cidhen

Shpallje per LEVIZJE PARALELE DHE PRANIM ne sherbimin civil ne      kategorine ekzekutive (specialist)

Shpallje per LEVIZJE PARALELE DHE PRANIM ne sherbimin civil ne kategorine ekzekutive (specialist)

Njoftim për aplikim për anëtar të Këshillit Vendor të Arsimit Parauniversitar

Qarku Dibër

Gastronomi

Panairi të vjelave

Traditë

Faqe