Njoftim mbi rezultatet e verifikimit për lëvizjen paralele në kategorinë e ulet drejtuese (Pergjegjes Sektori)

Në zbatim të nenit 25 dhe 26 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar,  si dhe të Kreut III, të Vendimit nr. 242, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave:

Drejtoria e MBNJ në Këshillin e Qarkut Diber në përfundim të afatit të aplikimit për proceduren e  levizjes paralele, njofton se për pozicionin:

  • Pergjegjes i Sektorit te Projekteve Rajonale dhe Urbanistikes në Këshillin e Qarkut Diber

Kategoria III, Shef Sektori i nivelit A

Nuk ka kandidatë  për të vazhduar proceduren per levizje paralele.

Per me shume informacion kliko Këtu

Shpallje per levizje paralele dhe ngritje ne detyre ne sherbimin civil ne kategorine e ulet drejtuese

Ne zbatim te nenit 25 dhe te nenit 26, te Ligjit nr. 152/2013 “Per nepunesin civil”, i ndryshuar, si dhe te Kreut II, III te Vendimit nr. 242, date 18.03.2015 te Keshillit te Ministrave, Drejtoria e Menaxhimit te Burimeve Njerezore (Njesia Pergjegjese) prane Keshillit te Qarkut Diber shpall proceduren e levizjes paralele dhe te ngritjes ne detyre ne kategorine e ulet drejtuese per pozicionin:

  • 1(nje) Pergjegjes i Sektorit te Projekteve Rajonale dhe Urbanistikes – Kategoria III , Shef sektori i nivelit A.

Per te dy procedurat (levizje paralele dhe ngritje ne detyre) aplikohet ne te njejten kohe.

Afati i fundit per dorezimin e dokumentacionit per LEVIZJE PARALELE eshte data 26 Shtator 2016

Afati i fundit per dorezimin e dokumentacionit per NGRITJE NE DETYRE eshte data 30 Shtator 2016.

Per me shume informacion kliko Këtu

  • Njoftim mbi rezultatet e verifikimit paraprak për ngritjen në detyrë në shërbimin civil në kategorine e ulët drejtuese (Përgjegjes sektori )

Për më shume informacion kliko    Këtu

  • Njoftim mbi shpalljen e fituesit , për pranimin në shërbimin civil në kategorinë ekzekutive Për më shume informacion kliko Këtu