Shpallje për lëvizje paralele dhe për pranimin në shërbimin civil në kategorinë ekzekutive – Specialist i hartimit te projekteve

Në zbatim të nenit 22 dhe 25, të Ligjit nr. 152/2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, si dhe të Kreut II, III, IV dhe VII të Vendimit nr. 243, datë 18.03.2015 të Këshillit të Ministrave, Drejtoria e Menaxhimit të Burimeve Njerëzore (Njësia Përgjegjëse) pranë Këshillit të Qarkut Dibër shpall proceduren e lëvizjes paralele dhe të pranimit në shërbimin civil për kategorinë ekzekutive për pozicionet e mëposhtme:

  • 1(një) Specialist i hartimit të projekteve – Kategoria e pagës IV-b.

Për të dy procedurat (levizje paralele dhe pranim në shërbimin civil) aplikohet në të njëjtën kohë.

Afati i fundit për dorëzimin e dokumentave për LËVIZJE PARALELE është data 21 Prill 2016.

Afati i fundit për dorëzimin e dokumentave për PRANIM NË SHËRBIMIN CIVIL është data 26 Prill 2016.

Më shumë informacion rreth procedurave të aplikimit mund të gjeni në dokumentin Këtu

Njoftim per perfundimin e fazes se levizjes paralele

 Njoftim pas verifikimit paraprak Specialist Projektesh

Njoftim fituesi Specialist projektesh

Related Posts

Memoriali ne Fushe- Cidhen

Memoriali ne Fushe- Cidhen

Shpallje per LEVIZJE PARALELE DHE PRANIM ne sherbimin civil ne      kategorine ekzekutive (specialist)

Shpallje per LEVIZJE PARALELE DHE PRANIM ne sherbimin civil ne kategorine ekzekutive (specialist)

Njoftim për aplikim për anëtar të Këshillit Vendor të Arsimit Parauniversitar