Në zbatim të nenit 22 dhe 25, të Ligjit nr. 152/2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, si dhe të Kreut II, III, IV dhe VII të Vendimit nr. 243, datë 18.03.2015 të Këshillit të Ministrave, Drejtoria e Menaxhimit të Burimeve Njerëzore (Njësia Përgjegjëse) pranë Këshillit të Qarkut Dibër shpall procedurën e lëvizjes paralele dhe të pranimit në shërbimin civil për kategorinë ekzekutive për pozicionin:

  • 1 (nje) Specialist auditi – Kategoria e pagës IV-a

Për të dy procedurat (lëvizje paralele dhe pranim në shërbimin civil) aplikohet në të njëjtën kohë.

Afati i fundit për dorëzimin e dokumentave për LËVIZJE PARALELE është data 21 Prill 2016

Afati i fundit për dorëzimin e dokumentave për PRANIM NË SHËRBIMIN CIVIL është data 26 Prill 2016

Më shumë informacion rreth procedurave të aplikimit mund të gjeni në dokumentin Këtu 

Njoftim per perfundimin e fazes se levizjes paralele

Njoftim pas verifikimit paraprak specialist auditi

Njoftim shpallje fituesi Auditi