Shpallje per LEVIZJE PARALELE DHE PRANIM ne sherbimin civil ne kategorine ekzekutive (specialist)

NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT PËR LËVIZJEN PARALELE NË KATEGORINË E ULET DREJTUESE (Specialist)

Në zbatim të nenit 25 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar,  si dhe të Kreut VII, të Vendimit nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave:

Drejtoria e MBNJ në Këshillin e Qarkut Diber në përfundim të afatit të aplikimit për proceduren e  levizjes paralele, njofton se për pozicionin:

  • Inspektor i mbrojtjes se tokes në Këshillin e Qarkut Diber

Kategoria IV/1, Specialist i nivelit A

Nuk ka kandidatë  për të vazhduar procedure e levizjes paralele.

Per me shume informacion kliko Këtu

Shpallje per LEVIZJE PARALELE DHE PRANIM ne sherbimin civil ne kategorine ekzekutive (specialist)

Ne zbatim te nenit 25 dhe te nenit 26, te Ligjit nr. 152/2013 “Per nepunesin civil”, i ndryshuar, si dhe te Kreut II,III te Vendimit nr.243, date 18.03.2015 te Keshillit te Ministrave, Drejtoria e Menaxhimit te Burimeve Njerezore (Njesia Pergjegjese) prane Keshillit te Qarkut Diber shpall proceduren e levizjes paralele dhe pranimit ne sherbimin civil ne kategorine e ekzekutive per pozicionin:

  • 1(nje) Inspektor i Mbrojtjes se Tokes – Kategoria IV/1, Specialist i nivelit A.

Per te dy procedurat (levizje paralele dhe pranim ne sherbimin civil) aplikohet ne te njejten kohe.

Afati i fundit per dorezimin e dokumentacionit per LEVIZJE PARALELE eshte data 26 Shtator 2016

Afati i fundit per dorezimin e dokumentacionit per PRANIM NE SHERBIMIN CIVIL eshte data 30 Shtator 2016

Pershkrimi i pergjithshem i punes :

  1. Programon punën vjetore të kontrollit të zbatimit të masave për mbrojtjen e tokës bujqësore, për të gjithë territorin e qarkut, në mbështetje të dispozitave ligjore në fuqi dhe vendimeve të strukturave shtetërore, eprore, të mbrojtjes së tokës si KSHMT -së, ISHMT -së dhe KMT-së së qarkut.
  2. Harton raportet e kontrollit dhe i paraqet tek Komisioni i Mbrojtjes se Tokes se Qarkut.
  3. Mbajtjen e kontabilitetit dhe pasqyrave financiare te institucionit.
  4. Inventarizimi i aktiveve dhe kuadrimi me kartelat dhe llogarite e bilancit.
  5. Dokumentimi i levizjeve te vlerave materiale.

Për më shumë informacion kliko Këtu

 

  • Njoftim mbi rezultatet e verifikimit paraprak për pranimin në shërbimin civil në kategorinë ekzekutive ( Specialist )

Per me shume informacion klikoni  Këtu

  • Njoftim mbi shpalljen e fituesit, per pranimin ne sherbimin civil ne kategorine ekzekutive    

Per me shume kliko  Këtu

Related Posts

Memoriali ne Fushe- Cidhen

Memoriali ne Fushe- Cidhen

Shpallje per LEVIZJE PARALELE DHE PRANIM ne sherbimin civil ne      kategorine ekzekutive (specialist)

Shpallje per LEVIZJE PARALELE DHE PRANIM ne sherbimin civil ne kategorine ekzekutive (specialist)

Njoftim për aplikim për anëtar të Këshillit Vendor të Arsimit Parauniversitar

Qarku Dibër

Gastronomi

Panairi të vjelave

Traditë

Faqe