Shpallje per LEVIZJE PARALELE DHE PRANIM ne sherbimin civil ne kategorine ekzekutive (specialist)

 

     Ne zbatim te nenit 25 dhe te nenit 26, te Ligjit nr. 152/2013 “Per nepunesin civil”, i ndryshuar, si dhe te Kreut II,III te Vendimit nr.243, date 18.03.2015 te Keshillit te Ministrave, Drejtoria e Menaxhimit te Burimeve Njerezore (Njesia Pergjegjese) prane Keshillit te Qarkut Diber shpall proceduren e levizjes paralele dhe pranimit ne sherbimin civil ne kategorine e ekzekutive per pozicionin:

 

  • 1(nje) Specialist i arsimit, kultures dhe çeshtjeve sociale – Kategoria IV/2, Specialist i nivelit B.

 Per te dy procedurat (levizje paralele dhe pranim ne sherbimin civil) aplikohet ne te njejten kohe.

Afati i fundit per dorezimin e dokumentacionit per LEVIZJE PARALELE eshte data 21 Maj 2018

Afati i fundit per dorezimin e dokumentacionit per PRANIM NE SHERBIMIN CIVIL eshte data 25 Maj 2018

Pershkrimi i pergjithshem i punes :

 

  • Krijon, sistemon dhe perditeson bazen e te dhenave statistikore mbi arsimin, kulturen dhe çeshtjet sociale ne rajon.
  • Përpunon dhe zhvillon analiza/sondazhe, duke përdorur metoda cilësore dhe sasiore si pyetësorë, statistika, intervista, vëzhgim të drejtpërdrejt në terren etj.
  • Në bazë të rezultateve të nxjerra nga studimet/sondazhet, propozon rekomandime për përmirësim të rregullave/procedurave/praktikat administrative aktuale.
  • Merr pjesë në grupet e punës për hartimin e rregulloreve/manualeve/procedurave.
  • Merr pjesë në përgatitjen e dosjeve përkatëse për njohjen dhe klasifikimin e vlerave kulturore sipas legjislacionit përkatës.
  • –  Pregadit dokumentacionin per takimet periodike te Keshillit Vendor te Arsimit.
  • Kordinon veprimtarine me bashkite e qarkut dhe OJF qe veprojne ne rajon.

Per me shume informacion klikoni  Ketu

Njoftim per perfundimin e afatit te aplikimit per levizje paralele .

Njoftim per vleresimin paraprak 2018

Shpallje fituesi

Related Posts

Memoriali ne Fushe- Cidhen

Memoriali ne Fushe- Cidhen

Shpallje per LEVIZJE PARALELE DHE PRANIM ne sherbimin civil ne      kategorine ekzekutive (specialist)

Njoftim për aplikim për anëtar të Këshillit Vendor të Arsimit Parauniversitar

Shpallje per LEVIZJE PARALELE DHE PRANIM ne sherbimin civil ne kategorine ekzekutive (specialist)

Qarku Dibër

Gastronomi

Panairi të vjelave

Traditë

Faqe