Statistika te Pergjithshme te Qarkut Diber

Statistikat paraqesin një rëndësi te vecantë për faktin se të dy
sektorët, privat dhe shtetëror, përfitojnë nga të dhënat me cilësi të lartë dhe të disponueshme në kohë pasi ata hartojnë politika dhe marrin vendime duke qenë të mirëinformuar.
Forcimi i bazës së të dhënave të statistikave te rajonit te Dibres do të ndihmojë në përmirësimin e monitorimit të zhvillimeve ekonomike dhe në lehtësimin e hartimit, të zbatimit dhe të mbikëqyrjes së politikave qe sigurojne mirëqenie ekonomike, sociale dhe kulturore.

Qarku Dibër

Gastronomi

Panairi të vjelave

Traditë

Faqe