Takimi i rradhes i Këshillit Vendor të Arsimit Parauniversitar

Takimi i rradhes i Këshillit Vendor të Arsimit Parauniversitar

Informacion i përmbledhur mbi takimin e Këshillit Vendor të Arsimit Parauniversitar Korrik
2022
Në datën 14 Korrik 2022 në ambjentet e Këshillit të Qarkut Dibër, nën drejtimin e Kryetares së
Këshillit të Qarkut Dibër Zj. Valentina Haliti u zhvillua takimi i radhës i Këshillit Vendor të
Arsimit Parauniversitar.
Në takim morën pjesë përfaqësues të zyrave vendore arsimore, drejtuesit e zyrave përkatëse në
bashki që mbulojnë problemet e arsimit si dhe personalitete të arsimit nga katër bashkitë e
qarkut.
Meqenëse një nga temat që u trajtua në këtë takim ishte “Arsimi professional në rajon”, në takim
mori pjesë edhe zëvendës drejtori i shkollës së mesme profesionale “Nazmi Rushiti” Peshkopi Z.
Meleq Methasani.
Kryetarja e Këshillit të Qarkut Zj. Valentina Haliti falenderoi të pranishmit për pjesëmarjen dhe
kontributin e tyre në funksionimin e kësaj strukture dhe prezantoi për të pranishmit rendin e
ditës:
1. Arsimi profesional në rajon.
– Mundësitë që ofron rajoni për ndjekjen e arsimit profesional.
– Të dhëna statistikore për regjistrimet në arsimin profesional.
– Bashkëpunimi me biznesin për zhvillimin e arsimit profesional.
– Mundësitë e promovimit të arsimit profesional dhe hapjen e degëve të reja.
2. Procesi i administrimit të provimeve të maturës shtetërore.
– Përzgjedhja dhe trajnimi i administratorëve.
– Bashkëpunimi me organet e rendit.
– Rastet e sanksioneve ndaj maturanteve dhe administratorëve.
– Analizimi i rezultateve në provimet e MSH, penalizimet e mundshme.
3. Miratimi i rendit të ditës për mbledhjen e ardhshme.
– Në pikën e parë të rendit të ditës anëtarët e këtij Këshilli pasi u njohën me relacionin e përgatitur
kryesisht me informacionin e ardhur nga Drejtoria e Shkollës së Mesme Profesionale, në
diskutimet e tyre vendosen theksin tek promovimi I arsimit professional me qëllim shtimin e
numrit të nxënësve që ndjekin këtë arsim.
Nga zv/drejtori i shkollës së mesme profesionale u informua Këshilli se po punohet për hapjen e
drejtimit mësimor “hoteleri-turizëm” si nevojë e zhvillimit të turizmit në rajon.
-Në lidhje me procesin e administrimit të provimeve të Maturës Shtetërore nga përfaqësuesit e
Zyrave Vendore Arsimore u diskutuan me detaje problemet dhe vështirësitë e këtij procesi mjaft
të rëndësishëm. Nga diskutimet e të pranishmëve konstatohet se megjithë bashkëpunimin
ndërinstitucional dhe trajnimin e vazhdueshëm të administratorëve, përsëri hasen probleme dhe
vështirësi në përmbushjen e këtij detyrimi.
Zyrat Vendore Arsimore janë në pritje të përfundimit të procesit të analizës së rezultateve të
Maturës Shtetërore, mbi bazën e të cilës do të ndërtojnë veprimtarinë në të ardhmen.
-Këshilli miratoi rendin e ditës për mbledhjen e ardhshme. Temat nga plani vjetor për të cilat u
ra dakort të trajtohen në takimin e ardhshëm ishin:
1. Përgatitja e ambjenteve për fillimin e vitit shkollor 2022-2023.
2. Shërbimi psikologjik në institucionet arsimore.

Related Posts

Eventin “Fondi Social”

Eventin “Fondi Social”

Meeting of  Congress Monitoring Committee  30 June 2022, in Istanbul, Türkey

Meeting of  Congress Monitoring Committee  30 June 2022, in Istanbul, Türkey

Video promovuese rreth aktiviteteve te projektit

Lavdi Dëshmorëve të Atdheut!

Lavdi Dëshmorëve të Atdheut!

Qarku Dibër

Gastronomi

Panairi të vjelave

Traditë

Faqe