Vende vakante

     1. Shpallje vend i lirë pune:Specialist  për çështjet e Infrastrukturës, Mjedisit  dhe Projekteve.

        Shpallje-Specialist për çeshtjet e Infrastrukturës,Mjedisit dhe Projekteve

 •  Njoftim i lëvizjes paralele.

        Njoftim i mbylljes së lëvizjes paralele

 • Njoftim i verifikimit paraprak të kandidatëve.

       Njoftim Verifikimi Paraprak i kandidatëve.

 • Njoftim mbi shpalljen e fituesit “Specialisist për çështjet e Infrastrukturës, Mjedisit dhe Projekteve”.

        Shpallje fituesi – Specialist për çështjet e Infrastrukturës Mjedisit dhe Projekteve.

 

  2. Shpallje vend i lire pune: Specialist i administrimit dhe mbrojtjes se tokes.

        Shpallje-specialistit-MBROJTJES-TOKES-2021

 • Njoftim për mbylljen e pranimit në shërbimin civil.

        Njofimi i mbylljes së pranimit për Specialistin e DAMT.

 • Njoftim mbi Rezultatet e Verifikimit Paraprak për Pranimin në Shërbimin Civil.

        Njoftim mbi Rezultatet e Verifikimit Paraprak për Pranim në Shërbimin Civil.

 • Njoftim mbi Shpalljen e fituesit – Specialist i Administrimit dhe Mbrojtjes Tokës.

       Shpallje fituesi-Specialist i Administrimit dhe Mbrojtjes Tokës.

 •  Njoftim mbi rezultatet e verifikimit paraprak per proceduren, ngritje ne detyre ne sherbimin civil ne kategorine e ulet drejtuese.( Pergjegjes Sektori Juridik dhe Projekteve) 

          Njoftim per daten e testimit 2021

 

   3. Shpallje per levizje paralele dhe pranimin ne sherbimin civil

 

 • Keshilli i Qarkut Diber Shpallje vendi vakant.

kliko ketu –>

 Shpallje specialist AMT 2019

 

 • Njoftim perfundimi i aplikimit per levizje paralele

kliko ketu –>

 

 • Njoftim mbi perfundimin e verifikimit paraprak per shpalljen e vendit vakant: Specialist i administrimit dhe mbrojtjes se tokes 

kliko ketu –>

 

 • Njoftim mbi ndryshimet e testimit me shkrim dhe intervistes me goje, date 03 dhe 06 Qershor 2019 .

kliko ketu –>

 

 • Njoftim mbi shpalljen e fituesit ” Specialit i administrimit dhe mbrojtjes se tokes “

Kliko ketu

 

           4. Pergjegjes i Sektorit te Projekteve dhe Urbanistikes

 

 •  Shpallje per levizje paralele dhe ngritje ne detyre ne sherbimin civil ne kategorine e ulet drejtuese

Kliko ketu

 • Njoftim perfundimi i aplikimit per levizje paralele

Kliko ketu

 

 • Njoftim mbi rezultatet e verifikimit praprak

Kliko ketu

 • Njoftim mbi shpalljen e fituesit ” Pergjegjes i Sektorit te Projekteve dhe Urbanistikes”

Kliko ketu

 

Qarku Dibër

Gastronomi

Panairi të vjelave

Traditë

Faqe