Vende vakante

        1. Shpallje vend i lire pune: Specialist i administrimit dhe mbrojtjes se tokes.

              Shpallje-specialistit-MBROJTJES-TOKES-2021

  •  Njoftim mbi rezultatet e verifikimit paraprak per proceduren, ngritje ne detyre ne sherbimin civil ne kategorine e ulet drejtuese.( Pergjegjes Sektori Juridik dhe Projekteve) 

          Njoftim per daten e testimit 2021

 

   2. Shpallje per levizje paralele dhe pranimin ne sherbimin civil

 

  • Keshilli i Qarkut Diber Shpallje vendi vakant.

kliko ketu –>

 Shpallje specialist AMT 2019

 

  • Njoftim perfundimi i aplikimit per levizje paralele

kliko ketu –>

 

  • Njoftim mbi perfundimin e verifikimit paraprak per shpalljen e vendit vakant: Specialist i administrimit dhe mbrojtjes se tokes 

kliko ketu –>

 

  • Njoftim mbi ndryshimet e testimit me shkrim dhe intervistes me goje, date 03 dhe 06 Qershor 2019 .

kliko ketu –>

 

  • Njoftim mbi shpalljen e fituesit ” Specialit i administrimit dhe mbrojtjes se tokes “

Kliko ketu

 

           3. Pergjegjes i Sektorit te Projekteve dhe Urbanistikes

 

  •  Shpallje per levizje paralele dhe ngritje ne detyre ne sherbimin civil ne kategorine e ulet drejtuese

Kliko ketu

  • Njoftim perfundimi i aplikimit per levizje paralele

Kliko ketu

 

  • Njoftim mbi rezultatet e verifikimit praprak

Kliko ketu

  • Njoftim mbi shpalljen e fituesit ” Pergjegjes i Sektorit te Projekteve dhe Urbanistikes”

Kliko ketu