Vende vakante

KËSHILLI  QARKUT  DIBËR

NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK PËR NGRITJE NË

 DETYRË  NË SHËRBIMIN CIVIL NË KATEGORINË E MESME  DREJTUESE

                                              (Drejtor)

           Drejtor në Drejtorinë e Administrimit dhe Mbrojtjes së Tokës në Këshillin e Qarkut Dibër

Njësia përgjegjëse në Administratën e Këshillit të Qarkut Dibër në zbatim të nenit 26,të Ligjit 152/2013’Për nepunësin civil”i ndryshuar,si dhe të ,kreut III,të Vendimit nr.242,datë 18.03.2015,të Këshillit Ministrave ,pas përfundimit të verifikimit paraprak të dokumentacionit të kandidatëve, për përmbushjen e kërkesave të përgjithshme dhe  ato të veçanta të përcaktuara në shpalljen për konkurim, njofton se për pozicionin :

Drejtor në Drejtorinë e Administrimit dhe Mbrojtjes së Tokës në Këshillin e Qarkut Dibër

–Klasa  III- B

Kandidat  i kualifikuar për të  vazhduar fazën e dytë të vlerësimit është

 1.-Haxhi Abazi

Testimi me shkrim do të zhvillohet më datë 19.05.2022,ora 10.00 , në sallën e mbledhjeve të Këshillit të Qarkut Dibër.

Intervista  e strukturuar do të  zhvillohet me datë 20.05.2022,ora 10.00 , në sallën e mbledhjeve të Këshillit të Qarkut Dibër

Njësia e Menaxhimit të Burimeve Njerëzore.

 

  • Njoftim për përfundim të proçedurës për lëvizjen paralele në pozicionin “Drejtor në Drejtorinë e Administrimit dhe Mbrojtjes së Tokës, në Këshillin e Qarkut Dibër.

Në bazë të Ligjit Nr. 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, VKM – së 242, datë 18.03.2015 “Për plotësimin e vendeve të lira në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese” i ndryshuar si dhe shpalljes Nr.87 Prot, datë 04.04.2022 për lëvizjen paralele dhe ngritje  në  detyrë në kategorinë e e “mesme drejtuese” “Drejtor në Drejtorinë e Administrimit dhe Mbrojtjes së Tokës, në Këshillin e Qarkut Dibër”, Njësia e Menaxhimit të Burimeve Njerëzore në institucionin e Këshillit të Qarkut Dibër pas përfundimit të afatit për dorëzim dokumentacioni për procedurën e lëvizjes paralele, Ju bën me dije se: 

  • Për pozicionin e sipërcituar për procedurën e lëvizjes paralele nuk ka aplikuar asnjë kandidat.  

Njësia e  Menaxhimit të Burimeve Njerëzore 

   Këshilli i Qarkut Dibër

  1. Shpallje për pozicionin “Drejtor në Drejtorinë e Administrimit dhe Mbrojtjes së Tokës”

Në zbatim të nenit 26,  të Ligjit Nr. 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe të Kreut II, III të Vendimit  të Këshillit të Ministrave  Nr. 242, datë 18.03.2015 “Për plotësimin e vendeve të lira në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese” i ndryshuar,  Këshilli i Qarkut Dibër shpall procedurat e  lëvizjes paralele,  ngritjes në detyrë në shërbimin civil për pozicionin:

Drejtor në Drejtorinë e Administrimit dhe Mbrojtjes së Tokës, në Këshillin e Qarkut Dibër, kategoria  III B (bazuar në V.K. M Nr. 187, datë 08.03.2017, lidhja Nr.1)

-Shpallje Pozicioni Drejtor i DAMT Diber

 

    1. Shpallje për pozicionin “Përgjegjës në Sektorin e Financës”.

Në zbatim të nenit 26,  të Ligjit Nr. 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe të Kreut II, III të Vendimit  të Këshillit të Ministrave  Nr. 242, datë 18.03.2015 “Për plotësimin e vendeve të lira në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese” i ndryshuar, Këshilli i Qarkut Dibër shpall procedurat e  lëvizjes paralele,  ngritjes në detyrë në shërbimin civil për pozicionin:

Përgjegjës Sektori Finance në Këshillin e Qarkut Dibër, kategoria III-a/1

 

Shpallje Pergjegjes Finance

 

  • Njoftim për verifikimin paraprak të kandidatëve për lëvizjen paralele për pozicionin ”Përgjegjës në Sektorin e Financës në Këshillin e Qarkut Dibër.

Në bazë të Ligjit Nr. 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, VKM – së 242, datë 18.03.2015 “Për plotësimin e vendeve të lira në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese” i ndryshuar si dhe shpalljes Nr.58 Prot, datë 24.02.2022 për lëvizjen paralele dhe ngritje  në  detyrë në kategorinë e “Ulët drejtuese” “Përgjegjës në Sektorin e Financës”, Njësia e Menaxhimit të Burimeve Njerëzore në institucionin e Këshillit të Qarkut Dibër pas përfundimit të afatit për dorëzim dokumentacioni për procedurën e lëvizjes paralele, Ju bën me dije se: 

  • Për pozicionin e sipërcituar për procedurën e lëvizjes paralele nuk ka aplikuar asnjë kandidat. 

Njësia e  Menaxhimit të Burimeve Njerëzore 

   Këshilli i Qarkut Dibër

  •  Njoftim për mbyllje proçedure

Në bazë të Ligjit Nr. 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, VKM – së Nr. 242, datë 18.3.2015 “Për plotësimin e vendeve të lira në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese” si dhe shpalljes Nr.58 Prot, datë  24.02.2022 për lëvizjen paralele dhe ngritje  në  detyrë në kategorinë e “Ulët drejtuesePërgjegjës në Sektorin e Financës në Këshillin e Qarkut Dibër”, Njësia e Burimeve Njerëzore në institucionin e Këshillit të Qarkut Dibër pas përfundimit të verifikimit paraprak  për plotësimin e vendeve të lira në kategorinë e ulët në shërbimin civil , Ju bën me dije se:

  • Në të dy proçedurat  për plotësimin e vendit vakant si lëvizja paralele dhe ngritja në detyrë nuk ka aplikuar asnjë kandidat. 

Në përfundim të proçedurave të konkurrimit për plotësimin e vendit të lirë për pozicionin “Përgjegjës në Sektorin e Financës në Këshillin e Qarkut Dibër”, nuk ka asnjë konkurrent:

Njësia e  Menaxhimit të Burimeve Njerëzore 

   Këshilli i Qarkut Dibër

Qarku Dibër

Gastronomi

Panairi të vjelave

Traditë

Faqe