Vende vakante

                                       KËSHILLI   QARKUT     DIBËR

     NJOFTIM MBI SHPALLJEN E FITUESIT PËR NGRITJE NË DETYRË 

   NË SHËRBIMIN CIVIL KATEGORIA E MESME  DREJTUESE

                                                           (Drejtor)

        Drejtor në Drejtorinë e Administrimit dhe Mbrojtjes së Tokës Këshillin e Qarkut Dibër

Njësia përgjegjëse në Administraten e Këshillit të Qarkut Dibër në zbatim të nenit 26,të Ligjit 152/2013’Për nepunësin civil”i ndryshuar,si dhe të ,kreut III,të Vendimit nr.242,datë 18.03.2015,të Këshillit Ministrave,  në përfundim të procedurës së ngritjes në detyrë.

 njofton se për pozicionin :

Drejtor në Drejtorinë e Administrimit dhe Mbrojtjes së Tokës Këshillin e Qarkut Dibër

–Klasa  III- B

Kandidat fitues është:

 1.-Haxhi Abazi

Njësia e Menaxhimit të Burimeve Njerëzore.

 

KËSHILLI  QARKUT  DIBËR

     NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK PËR NGRITJE NË

      DETYRË  NË SHËRBIMIN CIVIL NË KATEGORINË E MESME  DREJTUESE

                                              (Drejtor)

           Drejtor në Drejtorinë e Administrimit dhe Mbrojtjes së Tokës në Këshillin e Qarkut Dibër

Njësia përgjegjëse në Administratën e Këshillit të Qarkut Dibër në zbatim të nenit 26,të Ligjit 152/2013’Për nepunësin civil”i ndryshuar,si dhe të ,kreut III,të Vendimit nr.242,datë 18.03.2015,të Këshillit Ministrave ,pas përfundimit të verifikimit paraprak të dokumentacionit të kandidatëve, për përmbushjen e kërkesave të përgjithshme dhe  ato të veçanta të përcaktuara në shpalljen për konkurim, njofton se për pozicionin :

Drejtor në Drejtorinë e Administrimit dhe Mbrojtjes së Tokës në Këshillin e Qarkut Dibër

–Klasa  III- B

Kandidat  i kualifikuar për të  vazhduar fazën e dytë të vlerësimit është

 1.-Haxhi Abazi

Testimi me shkrim do të zhvillohet më datë 19.05.2022,ora 10.00 , në sallën e mbledhjeve të Këshillit të Qarkut Dibër.

Intervista  e strukturuar do të  zhvillohet me datë 20.05.2022,ora 10.00 , në sallën e mbledhjeve të Këshillit të Qarkut Dibër

Njësia e Menaxhimit të Burimeve Njerëzore.

 

 • Njoftim për përfundim të proçedurës për lëvizjen paralele në pozicionin “Drejtor në Drejtorinë e Administrimit dhe Mbrojtjes së Tokës, në Këshillin e Qarkut Dibër.

Në bazë të Ligjit Nr. 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, VKM – së 242, datë 18.03.2015 “Për plotësimin e vendeve të lira në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese” i ndryshuar si dhe shpalljes Nr.87 Prot, datë 04.04.2022 për lëvizjen paralele dhe ngritje  në  detyrë në kategorinë e e “mesme drejtuese” “Drejtor në Drejtorinë e Administrimit dhe Mbrojtjes së Tokës, në Këshillin e Qarkut Dibër”, Njësia e Menaxhimit të Burimeve Njerëzore në institucionin e Këshillit të Qarkut Dibër pas përfundimit të afatit për dorëzim dokumentacioni për procedurën e lëvizjes paralele, Ju bën me dije se: 

 • Për pozicionin e sipërcituar për procedurën e lëvizjes paralele nuk ka aplikuar asnjë kandidat.  

Njësia e  Menaxhimit të Burimeve Njerëzore 

   Këshilli i Qarkut Dibër

 

 1. Shpallje për pozicionin “Drejtor në Drejtorinë e Administrimit dhe Mbrojtjes së Tokës”

Në zbatim të nenit 26,  të Ligjit Nr. 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe të Kreut II, III të Vendimit  të Këshillit të Ministrave  Nr. 242, datë 18.03.2015 “Për plotësimin e vendeve të lira në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese” i ndryshuar,  Këshilli i Qarkut Dibër shpall procedurat e  lëvizjes paralele,  ngritjes në detyrë në shërbimin civil për pozicionin:

Drejtor në Drejtorinë e Administrimit dhe Mbrojtjes së Tokës, në Këshillin e Qarkut Dibër, kategoria  III B (bazuar në V.K. M Nr. 187, datë 08.03.2017, lidhja Nr.1)

-Shpallje Pozicioni Drejtor i DAMT Diber

Keshilli Qarkut Diber

 

      KËSHILLI QARKUT DIBËR

 • NJOFTIM MBI SHPALLJEN E FITUESIT PËR PRANIMIN NGA JASHTË NE SHËRBIMIN CIVIL NË KATEGORINË E ULËT DREJTUESE
                 ( Shef sektori)
 • Përgjegjës në Sektorin e Financës në Këshillin e Qarkut Dibër

Njësia përgjegjëse në Administraten e Këshillit të Qarkut Dibër në zbatim të nenit 26, pika 4 të Ligjit 152/2013’Për nepunësin civil”i ndryshuar,si dhe të ,kreut III,të Vendimit nr.242,datë 18.03.2015,të Këshillit Ministrave, në përfundim të procedurës së pranimit nga jashtë njofton se për pozicionin:
Përgjegjës në Sektorin e Financës në Këshillin e Qarkut Dibër –Kategoria III a/1
kandidat fitues është:

1. Adelina LLESHI

 
                 Njësia e Menaxhimit të Burimeve Njerëzore.

 

 • NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK PËR PRANIMIN NGA JASHTË NË SHËRBIMIN CIVIL NË KATEGORINË E ULËT DREJTUESE

                                (Shef sektori)

 • Përgjegjës në Sektorin e Financës në Këshillin e Qarkut Dibër

Njësia përgjegjëse në Administraten e Këshillit të Qarkut Dibër në zbatim të nenit 26, pika 4,të Ligjit 152/2013’Për nepunësin civil”i ndryshuar,si dhe të ,kreut III,të Vendimit nr.242,datë 18.03.2015,të Këshillit Ministrave ,pas përfundimit të verifikimit paraprak të dokumentacionit të kandidatëvë, për përmbushjen e kërkesave të përgjitheshme dhe ato të veçanta të përcaktuara në shpalljen për konkurim, njofton se për pozicionin :

Përgjegjës në Sektorin e Financës në Këshillin e Qarkut Dibër Kategoria III a/1

Kandidat i kualifikuar për të vazhduar fazën e dytë të vlerësimit është
    1. Adelina LLESHI

                      Njësia e Menaxhimit të Burimeve Njerëzore.

                           Keshilli i Qarkut Diber

 

 • NJOFTIM PËR PËRFUNDIM TË PROÇEDURËS PËR LËVIZJEN PARALELE NË POZICIONIN “PËRGJEGJËS NË SEKTORIN E FINANCËS NË KËSHILLIN E QARKUT DIBËR”.
  Në bazë të Ligjit Nr. 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, VKM – së 242, datë 18.03.2015 “Për plotësimin e vendeve të lira në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese” i ndryshuar si dhe shpalljes Nr.58/12 Prot, datë 21.06.2022 për lëvizjen paralele dhe ngritje në detyrë në kategorinë  e “mesme drejtuese” pozicioni “Përgjegjës në Sektorin e Financës në Këshillin e Qarkut Dibër”, Njësia e Menaxhimit të Burimeve Njerëzore në institucionin e Këshillit të Qarkut Dibër pas përfundimit të afatit për dorëzim dokumentacioni për procedurën e lëvizjes paralele, Ju bën me dije se:   
 • Për pozicionin e sipërcituar për procedurën e lëvizjes paralele nuk ka aplikuar asnjë kandidat.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

                             Njësia e  Menaxhimit të Burimeve Njerëzore 
                                             Këshilli i Qarkut Dibër

 

 • Rishpallje për pozicionin “Përgjegjës në Sektorin e Financës”.

Në zbatim të nenit 26,  të Ligjit Nr. 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe të Kreut II, III të Vendimit  të Këshillit të Ministrave  Nr. 242, datë 18.03.2015 “Për plotësimin e vendeve të lira në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese” i ndryshuar, Këshilli i Qarkut Dibër shpall procedurat e  lëvizjes paralele,  ngritjes në detyrë në shërbimin civil për pozicionin:

Përgjegjës Sektori Finance në Këshillin e Qarkut Dibër, kategoria III-a/1

              – Shpallje Pergjegjes Finance

 

 • NJOFTIM PËR PËRFUNDIM TË PROÇEDURËS PËR POZICIONIN “PËRGJEGJËS NË SEKTORIN E FINANCËS” NË KËSHILLIN E QARKUT DIBËR”.

Në bazë të Ligjit Nr. 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, VKM – së 242, datë 18.03.2015 “Për plotësimin e vendeve të lira në kategorinë e ulët dhe të
mesme drejtuese” i ndryshuar si dhe shpalljes Nr.58/4 Prot, datë 20.05.2022 për lëvizjen paralele dhe ngritje në detyrë në kategorinë  e “mesme drejtuese” pozicioni “Përgjegjës në Sektorin e Financës në Këshillin e Qarkut Dibër”, Njësia e Menaxhimit të Burimeve Njerëzore në institucionin e Këshillit të Qarkut
Dibër pas përfundimit të procedurës, Ju bën me dije se: 

 • Për pozicionin e sipërcituar nuk ka asnjë të përzgjedhur. 
      

               Njësia e  Menaxhimit të Burimeve Njerëzore          

                             Këshilli i Qarkut Dibër

 

 

                                  KËSHILLI QARKUT DIBËR

          NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK PËR NGRITJE NË
          DETYRË NË SHËRBIMIN CIVIL NË KATEGORINË E ULËT DREJTUESE
                                         (Shef sektori)

 • Përgjegjës në Sektorin e Financës në Këshillin e Qarkut Dibër

Njësia përgjegjëse në Administraten e Këshillit të Qarkut Dibër në zbatim të nenit 26, të Ligjit 152/2013’Për nepunësin civil”i ndryshuar, si dhe të , kreut III,të Vendimit nr.242,datë 18.03.2015, të Këshillit Ministrave , pas përfundimit të verifikimit paraprak të dokumentacionit të kandidatëvë, për përmbushjen e kërkesave të përgjitheshme dhe ato të veçanta të përcaktuara në shpalljen për konkurim, njofton se për pozicionin :

Përgjegjës në Sektorin e Financës në Këshillin e Qarkut Dibër

Kategoria III a/1

Kandidat i kualifikuar për të vazhduar fazën e dytë të vlerësimit është:

1.-Andon Sina

Njësia e Menaxhimit të Burimeve Njerëzore.

 

 • Njoftim për përfundim të proçedurës për lëvizjen paralele në pozicionin “Përgjegjës në Sektorin e Financës në Këshillin e Qarkut Dibër”.

Në bazë të Ligjit Nr. 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, VKM – së 242, datë 18.03.2015 “Për plotësimin e vendeve të lira në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese” i ndryshuar si dhe shpalljes Nr.58/4 Prot, datë 20.05.2022 për lëvizjen paralele dhe ngritje në detyrë në kategorinë e “mesme drejtuese”
pozicioni “Përgjegjës në Sektorin e Financës në Këshillin e Qarkut Dibër”, Njësia e Menaxhimit të Burimeve Njerëzore në institucionin e Këshillit të Qarkut
Dibër pas përfundimit të afatit për dorëzim dokumentacioni për procedurën e lëvizjes paralele, Ju bën me dije se: 
 – Për pozicionin e sipërcituar për procedurën e lëvizjes paralele nuk ka
aplikuar asnjë kandidat. 

     Njësia e  Menaxhimit të Burimeve Njerëzore

                Këshilli i Qarkut Dibër

 •  Rishpallje për pozicionin “Përgjegjës në Sektorin e Financës”.

Në zbatim të nenit 26,  të Ligjit Nr. 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe të Kreut II, III të Vendimit  të Këshillit të Ministrave  Nr. 242, datë 18.03.2015 “Për plotësimin e vendeve të lira në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese” i ndryshuar, Këshilli i Qarkut Dibër shpall procedurat e  lëvizjes paralele,  ngritjes në detyrë në shërbimin civil për pozicionin:

Përgjegjës Sektori Finance në Këshillin e Qarkut Dibër, kategoria III-a/1

    -Shpallje pergjegjes finance

 

 • Shpallje për pozicionin “Përgjegjës në Sektorin e Financës”.

Në zbatim të nenit 26,  të Ligjit Nr. 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe të Kreut II, III të Vendimit  të Këshillit të Ministrave  Nr. 242, datë 18.03.2015 “Për plotësimin e vendeve të lira në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese” i ndryshuar, Këshilli i Qarkut Dibër shpall procedurat e  lëvizjes paralele,  ngritjes në detyrë në shërbimin civil për pozicionin:

Përgjegjës Sektori Finance në Këshillin e Qarkut Dibër, kategoria III-a/1

-Shpallje Pergjegjes Finance

 

 • Njoftim për verifikimin paraprak të kandidatëve për lëvizjen paralele për pozicionin ”Përgjegjës në Sektorin e Financës në Këshillin e Qarkut Dibër.

Në bazë të Ligjit Nr. 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, VKM – së 242, datë 18.03.2015 “Për plotësimin e vendeve të lira në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese” i ndryshuar si dhe shpalljes Nr.58 Prot, datë 24.02.2022 për lëvizjen paralele dhe ngritje  në  detyrë në kategorinë e “Ulët drejtuese” “Përgjegjës në Sektorin e Financës”, Njësia e Menaxhimit të Burimeve Njerëzore në institucionin e Këshillit të Qarkut Dibër pas përfundimit të afatit për dorëzim dokumentacioni për procedurën e lëvizjes paralele, Ju bën me dije se: 

 • Për pozicionin e sipërcituar për procedurën e lëvizjes paralele nuk ka aplikuar asnjë kandidat. 

Njësia e  Menaxhimit të Burimeve Njerëzore 

   Këshilli i Qarkut Dibër

 •  Njoftim për mbyllje proçedure

Në bazë të Ligjit Nr. 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, VKM – së Nr. 242, datë 18.3.2015 “Për plotësimin e vendeve të lira në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese” si dhe shpalljes Nr.58 Prot, datë  24.02.2022 për lëvizjen paralele dhe ngritje  në  detyrë në kategorinë e “Ulët drejtuesePërgjegjës në Sektorin e Financës në Këshillin e Qarkut Dibër”, Njësia e Burimeve Njerëzore në institucionin e Këshillit të Qarkut Dibër pas përfundimit të verifikimit paraprak  për plotësimin e vendeve të lira në kategorinë e ulët në shërbimin civil , Ju bën me dije se:

 • Në të dy proçedurat  për plotësimin e vendit vakant si lëvizja paralele dhe ngritja në detyrë nuk ka aplikuar asnjë kandidat. 

Në përfundim të proçedurave të konkurrimit për plotësimin e vendit të lirë për pozicionin “Përgjegjës në Sektorin e Financës në Këshillin e Qarkut Dibër”, nuk ka asnjë konkurrent:

Njësia e  Menaxhimit të Burimeve Njerëzore 

   Këshilli i Qarkut Dibër

Qarku Dibër

Gastronomi

Panairi të vjelave

Traditë

Faqe