Vendime dhe Njoftime

Bazuar ne urdherin nr.32 date 27.02.2014 “Per perzgjedhjen e Inspektoreve Financiare publike”  te Ministrise se Financave, njoftohen te gjithe punonjesit e administrates se Keshillit te Qarkut Diber dhe individe te tjere te interesuar, se ka filluar procesi i perzgjedhjes se inspektoreve financiare publike te cilet do te angazhohen me misione te inspektimit financiar publike.

dok                     dok-001