Keshilli i Qarkut Diber Mbledhje date 19.03.2019

Me date 19.03.2019 u mbajt mbledhja e Keshillit te Qarkut Diber, me rend dite si me poshte vijon :

  1. Per miratimin e planit te aktiviteteve artistike, kulturore, sociale dhe sportive per vitin 2019
  2. Per miratimin e rregullores se procedurave per dhenien e titujve te nderit
  3. Miratimi i mbylljes se treguesve buxhetore per vitin 2018.
  4. Per miratimin e raportit te parashikimit te te ardhurave dhe tavaneve pergaditore per Programit Buxhetor Afatmesem 2020-2022.
  5. Per miratimin e normativave te harxhimit te karburantit dhe gomave.
  6. Per ndryshim zerash buxhetore.
  7. Per miratimin e marreveshjes se bashkepunimit ndermjet Keshillit te Qarkut Diber dhe bashkise Bulqize per auditimin e plote te institucionit nga struktura audituese e administrates se bashkise Bulqize.

 

Qarku Dibër

Gastronomi

Panairi të vjelave

Traditë

Faqe